Eemil ambʊpá

Atɩga ba mana ace bampá nɩ ma, na ba pɩ na mbʊpá nɖe. N lee mbʊpá nɖee nɩ ba na lǝ ʊpijala ɖǝn agalei ma na.

Arɛ̀ɩ a ŋɔn mbʊpá nɖe ma na ba na yɩɖa wàà, Astrɩɖ LƖNƉGREEN ; kayɔkɔlaaja a ta jɩ wàà, Biyǝrn BƐRG naa alee Sʊwɛɖ kǝbaja.

Atǝbaja baɖe ba kɔɔ atʊ Bashɩɖɩ ma, na ba nyiŋǝ ganɔ, asǝla ɩtanɩ ashee mbʊpá nɖe kakɔ baja.

Eemil ambʊpá n'atɩgɩkrǝ anii
Eemil ambʊpá n’atɩgɩkrǝ anii

Mbʊpá nɖe, gɩkrǝ ŋgɩɖee ba tǝŋǝ ŋɔn na ma ma na gǝŋ Sʊwɛɖ kagɩkrǝ. Ama faawɩɩ nɖee a ɖa ncǝn ma, ‘ʊsana laŋ n’ɩkrǝ ɩfɔlɩ baja ba nyiŋǝ ganɔ asǝla ɩtanɩ naa akʊɖa gboo. Ɩkrǝ nɖee ba kʊɖa na ma na ma, ɩ ɖoo ɩkrǝ ɩshɩnyɩʊ-n’ɩnan ; n’atʊ anii kaŋkulo gɩ lǝ wàà ɩ sim atʊ gboo gɩ kʊ̂ɖa mbʊpá nɖe n’atɩgɩkrǝ anii.

Naa gɩ ye kʊɖa mbʊpá nɖe, gɩ wala ŋkulo njɩ ayɛɛ bʊlei bʊɖǝn na kɩmaana atɩ kaashɩ ; mbʊɖee kǝ bʊ ɖa anii nɩ na ma, na gɩ yɛɛ ɖaa gɩ sâra naa bɛrɛ ba naa tɩ kaashɩ ma.

Ŋkulo n ɖa Eemil ambʊpá kʊkʊɖʊ kakoŋkaarɩ nɩ
Ŋkulo n ɖa Eemil ambʊpá kʊkʊɖʊ kakoŋkaarɩ nɩ

Ɩ lee ntǝma mbʊmbɔnɔ njɩ, ama ʊ ta sɔ̂lɔ bʊkɔ naa naa yɛɛ kabʊcǝma k’ɩ na kpa akɩ na, na gɩ cɩ kɩbobo halɩ atɩ boŋo. Gɩ lee gǝŋ aboŋo ma, na gɩ ye sǝ akʊɖa abɔ nɩ naa a ye sǝ akǝ ɖʊ ŋyofotala nɩ. Gɩ lee gani boŋo ma, na gɩ kɔɔ wala asǝ aceu ɩ kpataa apɛmpɛŋɛ naa aye tɔɔ ashee atʊga Martɛɛŋ a walawala ɩ aɖʊ na kɩfoto.

Naa ɩ ye pra mbʊpá, Gajaamatǝna nɩ na ba ce na ma na atɩ kǝ alaa. Ɖaa mbʊpá nɖe n san ʊtʊr, na kǝ bɛrɛ gɩlɛʊ ma laŋ, baɖǝn ba sǝba ʊshɩʊ boŋo. Galaŋ pàá ma pâla gʊ fǝl anyɩn na. Gʊ ɖa atǝgatǝnleeɖu ʊyalʊ́. Ŋgʊɖee kaakǝma ba ɖʊ pooku akaŋkra ma, gʊ ɖa kotoku-banan-na-gʊsaʊ ; pooku afɛlɛfɛlɛŋa kagʊja gʊ ɖa kotoku-beriu. Lêe ma koŋkaarɩ ashɩ mbʊpá nɖe naa aŋǝ ɖaa n ɖa ma.

Eemil ambʊpá n ɖoo n'atɩgɩkrǝ ma, kajɩŋgaarɩ
Eemil ambʊpá n ɖoo n’atɩgɩkrǝ ma, kajɩŋgaarɩ
Mʊstafa ISIFU SƱMAANƱ

Laisser un commentaire