N’​ʊkpaʊ ma anii kakɔ́lɩ kambʊsaʊ laŋ.

Mis en avant

cliquez sur les titres

Mbʊsaʊ nɖe n ɖa ɖa ashee anii kǝbapi.
Atɩya na gɩ na wala anii kakɔ́lɩ ɩŋunii na nɖee ba na shee atʊ n’ɩkrǝ ɩfɔlɩ ma. Ɩ ta naa pǝ̂kɩl akɔ́lɩ kambʊsaʊ na boɖo koo na rgǝ, ɩ tɩɩ ŋǝ̂ akɔ́lɩ ɩŋunii.
Ɩ ta pǝ̂kɩl ŋkɔ́lɩ nɖǝn laŋ, ɩ tɩɩ ŋǝ̂ ɩfoto, aŋǝ kaashɩ naa rǝŋǝ kʊtʊr.

Ɩ ta pǝ̂kɩl na ce ʊboŋu nɩ, ɩ tɩɩ ŋǝ̂ WasAp kalamba.
Ɩ ta pǝ̂kɩl lamba ɖe laŋ, ɩ tɩɩ sǝ̂ra ayʊga mbʊsaʊ nɖe ashee anyɩmbasoro.
(Ŋyofotala laŋ k’ɩ ŋǝ̂ WasAp kalamba ɖe na.) Continuer la lecture N’​ʊkpaʊ ma anii kakɔ́lɩ kambʊsaʊ laŋ.