Bashɩɖɩ kʊwalʊ gakoloŋ

Bʊjabʊja, atʊwalʊ Bashɩɖɩ ʊ na lee ɩshilé ɩnan nɩ. Afɔnɔ ‘aŋɔrɔ aboŋoka ‘ʊshilé akoo-n’ɩkolom kʊja halɩ ‘ʊshilé akoo-na-cɩɩnɩ kʊja n’atʊwalʊ Bashɩɖɩ ʊ na lee. Ʊshilé ʊsǝbaka n’ʊshilé ʊboŋoka, ataGʊGʊ kaŋkulo n tɩ ɖoo ʊwalʊ nɩ, ʊwalʊ kʊtinu na kʊboŋu na gǝŋ.

Ʊtinu kʊshilé, ʊwalʊ kamboi n shee atʊ ʊwǝlǝ na gɩ lee atɩgɩkrǝ kafaawɩɩ cei ashee samaa aŋunii a rǝ̂ŋǝ naa ayɔ ɖaa koŋkaarɩ nɖee gɩ na lee naa atɩgɩkrǝ gɩ na ce ŋyɩɩ gɩshɛbʊ ma. Atɩlaabaarʊ nɩ, gɩ lǝ ashee samaa aŋunii wàà, atɩgɩkrǝ gɩ ɖa ɩnyipi, ba na yɩɖa wàà [Smartphones] ma, laŋ. Naa atɩgɩkrǝ gɩ cê ŋyɩɩ acǝŋǝ awu gaɖuɩ gɩ ɖa ʊrɔŋ ma, shee baa aŋa a naa shɩ abɔ gɩ na lee na ɖoo na ma ma. Baa aŋa ‘ʊshɩʊ ɖe ʊ nʊʊ pâla atɩgɩkrǝ anii gɩ ɖâ gbagbaraa naa ba yɔ̂ jɩ ɖulinya aŋunii nɩ.

Atɩŋkulo n tɩ lee atɩgɩkrǝ kafaawɩɩ ʊwalʊ nɩ
Atɩŋkulo n tɩ lee atɩgɩkrǝ kafaawɩɩ ʊwalʊ nɩ

Ɩshilé nɖee baŋono n’ʊwalʊ kamboi ba wa gayifalfala nɩ gajaka na nyaʊ bʊlei ashee ʊwalʊ kʊɖaʊ fɛɛ na Bashɩɖɩ kaŋyɩɩ kʊceu ma, atɩŋkulo gboo n ce atɩ sǝ arǝŋǝ bʊlei naa atam atɩntǝma kabʊja gboo ashee pɩ.

Ɩ lee ʊciŋkǝrka ʊbʊmbɔnɔ ashee atʊ, aɖʊwaa bɛrɛ baŋunii anyɔnna ɩkaracɩ ba ŋǝ wàà, ɩ sim ba bǝ̂la gayili ashee atɩgɩkrǝ kaalei.

Hakiimu ATI KALAM

Laisser un commentaire