Alaaji Fuseeni ACIIBAA a jeɖe GʊGʊ kaatǝnleeɖu

Gʊpayarɩ Bʊkaarɩ ACIIBAA anyɩʊtaja ʊpur na gǝŋ Alaaji Fuseeni. Amalɩka kampá nɖee ba na yɩɖa wàà Niu Yɔrk ma, na Alaaji Fuseeni n’asamaa ba ɖa. Aɖe n’abʊŋʊma ba tɩ lee koŋkaarɩ na pɩ na jeɖe gafala.

Alaaji Fuseeni ACIIBAA n'abʊŋʊma Niu Yɔrk kampá nɩ
Alaaji Fuseeni ACIIBAA n’abʊŋʊma Niu Yɔrk kampá nɩ

 

Gakoloŋ Alaaji Fuseeni a pɩ ma, a jeɖe GʊGʊ kaatǝnleeɖu. Gɩ cam  nɩ atuu, naa afaŋa nɩ atabiroo, atayɔkɔ n’atayofotala gɩ na lo na lee n’atǝma ma. A kʊma atʊ naa akʊma atɩntǝma naa anyiŋǝ aleheeri basoŋsono ashee atʊ naa akʊma atɩgɩkrǝ kaŋyɩɩ kʊceu.

Aɖe gboo a lee atʊ faawɩɩ cei ɖaa koŋkaarɩ nɖee a na lee ŋkǝŋ ma. Gɩ kʊma nɩ, naa naa shee nɩ nsala. Gaja ga tɩ̂ nɩ alaafɩya naa apele nɩ koŋkaarɩ.

Ataya GƆMƆ Yaakubu Sarabaa a shee ka Alaaji Fuseeni ACIIBAA laabaarʊ ɖaa koŋkaarɩ a ɖa ashee atɩgɩkrǝ kantǝma naa ŋyɩɩ kʊceu ʊ ɖa ma. Na Alaaji Fuseeni a lǝ wàà, gǝŋ ma shee aɖe a pɩ̂ atɩ yɔ atǝgatǝnleeɖu. Gaɖuɩ Sarabaa a toŋo nɩ apɩ n’atǝgatǝnleeɖu ma na gǝŋ.

Hakiimu ATI KALAM

Laisser un commentaire