Ntala ŋkǝka kɩkɔɩ kayɩɖa n’atɩgɩkrǝ anii

Samaa aŋunii, gɩ tɩ lǝ anyɩn wàà : Atɩgɩkrǝ anii gɩ ɖa ɛntɛrnɛtɩ laŋ boŋo. Ama, ɖaa gɩ lêe na yɩɖa ntala ŋkǝka kɩkɔɩ na kabaamʊnʊ kayɩɖa n’atɩgɩkrǝ anii ma, ɩ tɩ ɖʊ atʊ ɩshɛɩ páá. Bʊlei ɖaa : [Fenêtre], [souris], [clavier], [écran] ma. Gɩ tɩ yɛɛ ayɩɖa asʊra ɖaa gǝŋ ma n’atɩgɩkrǝ naa gɩ ce ŋyɩɩ ɛntɛrnɛtɩ laŋ awu gǝŋ.

Gaɖuɩ, arɩsǝma aŋɔrɔ anʊntaja ‘ʊshile akoo-na-tǝb kʊja, atʊ GʊGʊ kaŋkulo gɩ wala asǝ alaa gʊfaŋa naa aŋɔn ayɩɖa ɩɖǝn aɖʊ gʊbɔ nɩ na yɛɛ gɩ shêe atɩgɩkrǝ kaŋyɩɩ kʊceu kaŋkulo.

Gɩ ŋɔn ayɩɖa ɩɖǝn na yɛɛ gɩ shêe ba kîɖe n’atʊ bʊwalʊ tǝb-n’ɩnan kʊja, gaja 2014 kaŋɔrɔ anʊntaja ‘ɩshile akoo-na-tǝb-n’ʊɖǝn. Gɩ ŋɔn bʊlei na ce ɖaa ɩshɩnʊn ma, ashee pɩ. Bʊlei ɖaa ŋyofotala ashee [ordinateur], ashɛŋɛ ashee [virus] na lɛfɛ acǝrka ashee [CD].

Anii kagɩkrǝ gɩ pǝra aske.

mots_informatiques
GʊGʊ kaŋkulo n tɩ yɛɛ bʊlei na shee ɛŋfɔrmatiiki
Rahinatu ISIFU

Laisser un commentaire