Gafulupi gayɔɩ kambʊpá

Gafulupi gayɔɩ kambʊpá n lee mbʊpá nɖee Asii kǝbaja ba cee ŋɔn na bagɩkrǝ ɖoo bʊja 1994 ma na. Ba shee atʊ ganɔ gɩ cǝ̂pra njɩ n’atɩgɩkrǝ baa gɩpaŋa jɩ. Na n cǝpra kʊ n’anii.

Naa ma sǝ̂ba, ba cǝpra kʊ na gɩfɔnɔ boŋo naɩ. Na n tʊr arǝŋǝ kaashɩ boŋo naa aye sǝba kʊkʊɖʊ. N kʊɖa boŋo ma, na n sara atʊr kʊ na bɛrɛ aŋǝ ɩ ta jɩ̂ wàà, gʊ wʊɖa ntɩyashɩ koo gʊ san ʊrǝŋu. Ʊŋono Mammam a lǝ ka atʊ wàà, « Kǝ ba na yɩɖa wàà, gafǝlupi na ; ba na yɩɖa yɩɖa wàà, gafulupi. »

gafulupi01
Fuseeni na gafulupi gayɔɩ kagʊbɔ

Gʊbɔ gʊɖe, atǝgatǝnleeɖu Bashɩɖɩ na gɩ lee kʊ ɖoo kʊsǝbʊ halɩ kʊboŋu. Ɩɖalɩnʊn-mana-ɩshɩriu na gɩ yala gʊɖǝn. Faawɩɩ ɖe a fana amʊ, ɩ jɩ wàà, mpǝrǝ njɩ ma.

Ɩ ta cê ɛntɛrnɛɛtɩ laŋ gboo, ɩ tɩɩ sǝ̂ra aŋǝ kʊ atʊr. Gafulupi gayɔɩ kambʊpá
Fuseeni ALƐ JƆBƆ

Laisser un commentaire