Pɛnɛlaŋ kaɖaɖaa

Gɩ yɛɛ gʊfaŋa na ŋɔn atapá kɩɖaɖaa kabʊlei na ɖʊ abɔ nɩ.

Amʊsoro Fuseeni n’amʊ gɩ ce Pɛnɛlaŋ atɩ cam ŋkǝŋ kaɖaɖaa kabʊlei na ŋɔn na ɖʊ.

Gɩ ta Bashɩɖɩ atɩ kpa Pɛnɛlaŋ ma, naa awʊɖa ʊŋono ba na yɩɖa wàà, Sikiru ma. N’ʊni a tɔɔ atʊ ace n’ʊŋono nɖee ba na yɩɖa wàà, Baba Sise ma sul, na gɩ sala.

Gɩ sala boŋo ma, na gɩ laa afaŋa pɩ wàà, gɩ pɩ basul na ba lǝ mpá kaɖaɖaa kabʊlei ashee atʊ, naa gɩ tɩ sǝra aŋɔn aɖʊ abɔ nɩ, naa bʊ pàá tɩ li babʊce kaŋkǝm na

Kʊsǝbʊ nɩ, gɩ ŋǝ wàà, kǝ ba cee na yɛɛ ba lǝ̂ kaaɖǝn na. Ama ʊŋono Sikiru a cee na faŋa anii ma, ʊni a cee taba ayɔ ɖaɖaa kabʊlei bʊɖe aŋɔn aɖʊ. Ŋkǝŋ na a lǝ Baba Sise wàà, aɖe taa tâm mbʊɖee aɖe a yɔ ma ; aɖe ta lîi, baba a pɛ̂mpɛŋɛ, na baba a tǝlǝ. Ŋkǝŋ na a tam bʊlei, atɔɔ na ɖaa Pɛnɛlaŋ a sǝba na ma halɩ atɩ pra mpá ma, ashee atʊ. A na tam ma, baba n’akar baɖe ba tɩ tǝŋǝtǝŋǝ nɩ bʊɖuɩ a na tǝrǝtǝrǝ ma. Ama k’a tɩ sǝra alǝ bʊlei bʊɖe bʊŋunii na, n’a tɩ ʊshilé ʊfɔlɩ ashee atʊ wàà, gɩ pɩ naa aboŋo acam mbʊɖee bʊ saa ma.

Bʊleicamka
Bʊlicamka

Gɩ kpa Bashɩɖɩ ma, n’amʊ n pɛmpɛŋɛ aŋɔn bʊlei mbʊɖee gɩ ŋǝ acam ma bʊŋunii aɖʊ gʊbɔ nɩ. Aɖʊwaa na k’a gɩ kɔɔ n’afaŋa na ŋɔn atɩɖaɖaa kabʊlei na ɖʊ abɔ nɩ na, bapǝla ba ta tɩ cî aɖur n’ɩ saa atʊ bapi bakʊŋkɔnɔ, ka gɩ kɔɔ yɔ atɩɖaɖaa na. Laŋ na gɩ na ŋɔn na ɖʊ abɔ nɩ akam atǝbʊpɩlɩ naa ɩ páá tɩ li babʊce kaŋkǝm na.

Mumuni a tɩ ŋɔn Pɛnɛlaŋ kaɖaɖaa kabʊlei na ɖʊ abɔ nɩ
Mumuni a tɩ ŋɔn Pɛnɛlaŋ kaɖaɖaa kabʊlei na ɖʊ abɔ nɩ
Mumuni FAFANA

Laisser un commentaire