Atasana gɩ wʊɖa ntǝma nɩ ma

Na galaɩ ma, atǝbatʊrka. Ɖaa gɩ ta shɩ wʊ̂ɖa gaɖǝn atǝgatǝnleeɖu gɩ na lǝ na shee anyɩn ma, gɩ tɩ lǝ anyɩn wàà, gɩ wʊɖa ayifala ɖǝn a pɩ a lêe n’atʊ ntǝma ma.

Ayifala ɖe ɩŋɔrɔ ɩkolom nɩ a naa lee n’atʊ ntǝma atǝgatǝnleeɖu Bashɩɖɩ atɩya. Ayifala ɖe a jɩ ka wàà, MƎLƐƐ Armin [MÜLLER Armin]. Gakoloŋ na a cam aBAAK [BAC]. Ayifala ɖe a ɖoo na Gajaamatǝna jɩ. Yofo ‘aŋɔrɔ tǝb-n’ʊɖǝn kaja ‘ʊshilé tǝb-n’ɩriu kʊja gaja kotoku-banyɩʊ-na-tǝb-n’ɩnʊn na a kpa Bashɩɖɩ atɩya.

Rahaman ƖSA ASIS

Laisser un commentaire