Anii kabɔ kʊyalʊ́ Bashɩɖɩ kagʊyá nɩ

Gɩ tʊ̂r ma gaja kɩŋɔrɔ kabɔ
Gɩ tʊ̂r ma gaja kɩŋɔrɔ kabɔ

Alaarba afɔnɔ ‘aŋɔrɔ asǝbaka ‘ʊshilé tǝb-n’ɩriu kʊja, gaja kotoku banyɩʊ-na-tǝb-n’ɩkolom, na SIL kaŋkulo n ɖoo n’abɔ ɩtʊrka na gaja kɩŋɔrɔ kabɔ ɩfɔlɩ Bashɩɖɩ kagʊyá nɩ.

Abɔ ɖe kʊyalʊ́, ɩ sǝba n’ɩɖalaakoo na, atɔɔ ace ɩkotoku banyɩʊ. Ʊshilé ɖe gɩ tʊr abɔ na bɛrɛ, akǝu akɔ́lɩ kacaacaa. Gɩ boŋo abʊtʊrka ma, atʊ gɩ tɩ faŋa bɛrɛ gaɖuu ba ŋǝ̂ anii kabɔ n’ɩkrǝ ɩfɔlɩ ɖaa : gɩtombija, gɩfǝlanɖɩja, gɩbʊrja na gɩɖafʊnja ashɩ ma.

Ʊshilé ʊ na ci ma, na gɩ kpeɖe ashɛʊ. Ʊɖuú ɖe ʊ lee ʊligu na ashee bɛrɛ ba yɔ̂ wàà, abʊtʊrka n’ɩkrǝ ɩ ɖa ɖaa gǝŋ ma gboo.

Nuhum BABA BƆƉƖ SAALIFU

Laisser un commentaire