Ʊɖaʊ fɛɛ kaɖi baja bʊjeɖu

Galaɩ, alaarba afɔnɔ ‘aŋɔrɔ ariutaja ‘ʊshilé tǝb-n’ɩkolom kʊja, gaja kotoku-banyɩʊ-na-tǝb-n’ɩkolom na ʊɖaʊ fɛɛ kaɖi baja ba jeɖe atʊ SIL kaatǝnleeɖu Bashɩɖɩ ŋkǝlǝ̀ Ajegulɛ. Bɛrɛ baɖe pɩ gǝŋ : Wɛn Kam [NGUYEN Cam] Bashɩɖɩ, KƆLGƐN Mark [COLGAN Mark] Akpasa ariutaja, FALGƎLƎSƆN Maɩka [FEIGELSON Micah] Boɖi.

Bʊjeɖu nɩ, SIL kaŋkulo n cam pɩ gɩsaná gɩshɛbʊ, atoŋo pɩ afaŋa atǝma kabʊɖu na kayɔkɔloka. Gɩ boŋo gani ma, na gɩ man asǝ atǝn alee faawɩɩ. Faawɩɩ ɖe nɩ, na gʊna Stɛfani a kʊɖa ɩfaawɩɩ mbaɖee gɩ na lee ataGʊGʊ kabʊsaʊ nɩ ma, ashee pɩ.

ŋkulo
ŋkulo

A boŋo ma, na Wɛn Kam [NGUYEN Cam] Bashɩɖɩ kaja a cam ʊwǝlǝ naa alǝ wàà, ɩ cǝm páá, aɖe sɔlɔ wàà, aɖe a ɖʊ̂ akʊlɩ gboo ashee gʊshilè Lasaa n’anyɛshireka kʊlomo ʊsoŋsono. Bawor mbaɖee ba saa ma, ba tɔɔ niya wàà, baɖe ba ta kɔ̂ɔ baɖe bapá nɩ, baɖe ba tǝ ba fâŋafaŋa ayɛɛ bʊkɔ́ɩ baɖe gboo ba ɖʊ̂ GʊGʊ nɩ, ɩ lee bɛrɛ aŋfaanɩ ma. Gɩ boŋo ma, na gɩ man alaa ŋkulo kafoto . Ɩ lee ʊciŋkǝrka ashee SIL kaŋkulo.

Gaja ga pêle koŋkaarɩ.

Nuhum BABA BƆƉƖ SAALIFU

Laisser un commentaire