Ɖaa n sara naa alee « Arɩjanna kaasapɩ́ » kambʊpá ma

Rahinatu na Arɩjanna kaasapɩ́ kambʊpá

Mbʊpá nɖe n lee Papuasii Ginee Afɔlɩ kambʊpá njɩ ba cee ŋɔn na bagɩkrǝ ɩŋgilɩshɩ ma. Atɩga ba tʊr kʊ naa aŋǝ wàà, gʊbɔ gʊɖe gʊ san ʊtʊr. Na ba nyiŋǝ Papuasii Ginee Afɔlɩ kǝbaja ganɔ wàà, baɖe ba tǝ ba sǝ̂ra atɔɔ kʊ acǝpǝra akʊɖa n’atɩgɩkrǝ anii aa ? Na ba lǝ pɩ wàà, fɛɛ na. Ŋkǝŋ n’atʊga ɖǝn a tɔɔ gʊbɔ gʊɖe afǝna kʊɖa na gɩfaraŋshɩkrǝ naa aye shee amʊ wàà, ma kʊ̂ɖa n’atɩgɩkrǝ anii.

Naɩ naa ma ye sǝ̂ba gʊbɔ gʊɖe kʊkʊɖʊ, n tʊr kʊ na aboŋo gɩshɛbʊ naa aŋǝ bʊkɔ́ɩ bʊ ɖa ncǝn ma, ayɔ kaashɩ naa aye sǝba ʊkʊɖʊ n’atɩgɩkrǝ anii. Ŋyɩɖa “Arɩjanna kaasapɩ́” n lee ŋyɩɖa nɖee kɩ n ɖa ma na ; ba yɛɛ njɩ na ashee gasapɩ́ gaɖe. Naa ga ye ŋǝ kakɔla aranà cɩŋcɩŋ, GʊGʊ kaŋkulo apele na baŋono mbaɖee ba na yɛɛ atɩgɩkrǝ kaŋyɩɩ kʊceu ma, ba lee ka koŋkaarɩ ayɛɛ naa aye sǝra aŋǝ kɔla ɖe ashee jɩ.

N kʊɖa aɖur ma, na n kiɖe gʊbɔ gʊɖe gʊ sǝ aa ? Naa aye yɛɛ amʊwor na nɩ gɩ man aɖa ntǝma nɩ ma, a kaŋa n’amʊ akiɖe atɩgɩkrǝ anii kʊŋɔn kʊtǝŋutǝŋu. Kaŋkǝm na n ce atɩ kǝ ŋyofotala laŋ naa alee ʊtʊr ʊnyɩʊtaja n’amʊsoro ɖǝn aŋǝ amʊŋɔn ʊ sǝ aa, naa akɔɔ lee n’ʊga.

N boŋo ma, na n tɔɔ ɩfoto na bʊlei awalawala na ŋyofotala aɖʊ na yɛɛ ma lêe kambʊpá. Kaŋkǝm GʊGʊ kaŋkulo n lee koŋkaarɩ asɩr abɔ ɩkaŋkra nɖee gɩ ɖʊ na mbʊpá nɖe kaakǝma ma, n’atɩga na GʊGʊ kaŋkulo ba ye kǝ alaa n’abɔleeka kamaashɩn. Atǝganɔ ʊɖǝn k’a saa na, gɩ nyaʊ abʊsaʊ ɖe nɩ abɔ ɩkaŋkra ɖe laŋ gɩshɛbʊ ɩ pàá tɩ ramarama gɩɖǝnɖǝn na.

Gɩ tʊr gʊbɔ gʊɖe ashee bɛrɛ tuutuuma, atʊr kʊ samaa nɩ, gʊ cǝm na bɛrɛ páá ɖaa atɩgɩkrǝ anii gɩ na ce ŋyɩɩ ma. Kanja ŋkǝm, ɩ tɩɩ sǝ̂ra atʊr gʊbɔ gʊɖe ɛntɛrnɛɛtɩ laŋ. Arɩsanna kaasapɩ kampbʊpá

Rahinatu ISIFU

 

 

Laisser un commentaire