Ʊŋono ABƉULAƖ Nasɛɛr ‘ʊjeɖu GʊGʊ agatǝnleeɖu

Ʊŋono ɖe a lee ka arɛ̀ nɖee a na tǝŋǝtǝŋǝ ɩkrǝ ba ŋʊm n’atʊ ma, Bashɩɖɩ kakɔmin nɩ. ‘Ʊpɩʊ GʊGʊ agatǝnleeɖu jɩ gǝŋ wàà, a pɩ pɩ a tɩ tʊ̂r atʊ wàà, Atakoraa-Ɖɔŋga karɛ̀ nɖee a ɖa ashee ɩkrǝ kaŋyɩɩ kʊceu ma, ba fʊba nɩ naa apɩ n’afɔlɩ. Laŋ na a lǝ wàà, ɩ sim aɖe a pâla gɩ rǝ̂ŋǝ. Atɩga gboo ba mana akɔɔ kpa alaafɩya ma, n’aɖe a pɩ aɖe a sâla na pɩ.

Ʊŋono ABƉULAƖ Nasɛɛr

Atɩga gboo ɩ san na pɩ ɖaa atʊŋono ɖe a cɔɔ pɩ n’aleheeri ashee atʊ ma. Gǝŋ ma, baɖe gboo ba tɩ yɛɛ ʊnyɩŋca nɖee baɖe ba tɔ̂ɔ naa gɩ sǝ̂ra atine atɩgɩkrǝ kɩsukuru ma. Ama, baɖe n’ʊŋono Nasɛɛr ba naa sǝ̂ anyaʊ naa aye sǝba.

Ŋkǝŋ n’atʊsoro FAFANA Mumuni a cam ʊwǝlǝ. Bʊkɔ́ɩ bʊ pala a cam ʊwǝlǝ ma na wàà, baɩ na gɩ lêe naa ʊŋɔn nɩ, anii kapá ɩŋunii ɩ naa ŋɔn ʊŋɔn ʊɖɔŋkɔnɔ ? N’ʊŋono Nasɛɛ a na lǝ wàà, naa baɖe ba ye sǝ̂ba, baɖe ba naa fǝ̂l n’apá ɖe nɩ, alaa afaŋa bɛrɛ bʊkɔ́ɩ laŋ ɩ sim bɛrɛ ba yɔ̂ bagɩkrǝ kʊŋɔn ma. Gǝŋ ma, gani sooci na gǝŋ.

Rahaman ƖSA ASIS

Laisser un commentaire