Ʊsǝmprǝ ɖǝn a jeɖe atʊ ma

Alaarba yofo ‘aŋɔrɔ anyɩʊtaja ‘ʊshilé tǝb-na-kulumi kʊja na ʊsǝmprǝ Ɖɔktɛɛ Inɛs FIƉLƐR a pɩ atɩ jeɖe atʊ GʊGʊ agatǝnleeɖu. Ʊsǝmprǝ ɖe a lee arɛ̀ɩ a na lee ntǝma ashee ɩkrǝ kaŋyɩɩ kʊceu ma na.

Ʊsǝmprǝ ɖe a bʊŋa cee pɩ Bashɩɖɩ atɩya atɩ yɛɛ atɩgɩkrǝ anii kʊŋɔn cei, ɩɖe tɩ lee gaja kotoku-banyɩʊ-na-kulumi nɩ. Laŋ na a lǝ wàà, ɩ sim aɖe a kɔɔ pɩ̂ atɩ ŋǝ ɖaa baamʊnʊ ɩ na sara ma.

Ŋkulo na Ɖɔktɛɛ Inɛs n’ʊkúr Fraŋk

Gakoloŋ a shee pɩ ma, aɖe n’ʊkúr Fraŋk ba pɩ ka. Ba kpa ma, gɩ faŋa pɩ atǝgatǝnleeɖu gafɔlɩ naa afaŋa pɩ abʊpá nɖee gɩ laa kpataa ma. Ɩ ta san na pɩ ɖaa ba kpa aŋǝ atʊ n’alaafɩya ma. Acǝŋǝ ŋkulo kɩ n lal ɖaa a cee pɩ nsǝbaka na ma laŋ.

Ma lîge anyɩn wàà, ʊsǝmprǝ ɖe a lee afaŋaka na Gajaamatǝna kʊyɔʊ kasukuru nɩ.

Rahaman ƖSA ASIS

Laisser un commentaire