Batǝnleeja na gʊnyɛ banɖiyar a jeɖe atǝgatǝnleeɖu

Yofo ‘aŋɔrɔ asǝbaka ‘ʊshilé tǝb-n’ɩnyɩʊ kʊja na batǝnleeja na gʊnyɛ banɖiyar a jeɖe atǝgatǝnleeɖu. Ʊŋono ba na yɩɖa wàà, Aji Bɛllamii ma, a lee ka batǝnleeja na gʊnyɛ banɖiyar.

A kpa, gɩ cam nɩ gɩsaná gɩshɛbʊ. Ɖaa arɛ̀ baa apaŋa na a ta pɩ̂ gɩ shɩ na faŋa nɩ bʊtǝnleeɖu ma, gɩ toŋo nɩ afaŋa atatǝma kabʊɖuleeka. Afaŋa nɩ atabʊpá asʊ̀rá asʊ̀rá gɩ wʊɖa ma. Ɩ ta san na nɩ ɖaa anii kagɩkrǝ gɩ na ce ŋyɩɩ ma. Ayɔkɔ tuutuuma a ŋǝ ma, ɩ ta kpa nɩ biti, k’a cee yɔ wàà, Bashɩɖɩ atɩya na gɩ na laa atabʊpá na ma laŋ.

Batǝnleeja na gʊnyɛ banɖiyar na Mʊstafa

Gɩ tɩ lige anyɩn wàà, ʊŋono ɖe ‘ʊjeɖu k’ʊ lee n’anɖi jɩ a pɩ na. Ama, na batǝnleeja na gʊnyɛ baganɔ jɩ a pɩ.

Rahaman ƖSA ASIS

Laisser un commentaire