Bashɩɖɩ kʊwalʊ gakoloŋ, gaja 2016

Yofo ‘aŋɔrɔ tǝb-n’ɩnyɩʊ kaja ‘ʊshilé akoo-n’ɩkolom kʊja, gaja kotoku-banyɩʊ-na-tǝb-n’ɩkolom ʊ lee ka ʊshilé nɖee ba tine Bashɩɖɩ kʊwalʊ ma. GʊGʊ kaŋkulo n ɖoo ʊwalʊ ɖe nɩ ŋkǝŋ. Ŋkulo n ɖa ʊwalʊ ɖe nɩ na gajaka halɩ gɩteŋshile.

Ʊwalʊ ɖe nɩ, GʊGʊ kaŋkulo n cam ʊwǝlǝ afaŋa atǝma nɖee n lee gaja gapǝlmǝ nɩ ma. GʊGʊ kaŋkulo kantǝma nɖee n laa afaŋa ma na gǝŋ, anii kakɔ́lɩ. Bʊkɔ́ɩ bʊ pala ŋkulo n kɔɔ ɖoo alǝ akɔ́lɩ kaalei ma na wàà, gacokol kʊwalʊ nɩ na GʊGʊ kaŋkulo n cee bʊŋa laa afaŋa wàà, baɖe ba sǝba na yʊga akɔ́lɩ n’anii kagɩkrǝ WasAp laŋ arɩsǝma baa apaŋa na shee Anii kǝbapi. Laŋ na gakoloŋ ŋkulo n kɔɔ ɖoo afaŋa bɛrɛ gaɖuu ba sǝ̂ra na ŋǝ akɔ́lɩ ɖe acǝŋǝ baa k’ɩ lee WasAp laŋ na ma.

Ɩkaracɩ ʊwalʊ kʊshilé ʊboŋoka

Gakoloŋ kʊwalʊ ʊ cɔɔ ɖʊr gɩshɛbʊ, aɖʊwaa bɛrɛ ba pɩ pɩ tuutuuma. Arɛ̀ɩ a cam ʊwalʊ kaanʊ gaɖǝn kamboi kagɩŋono ma na gǝŋ ʊŋono AKƆBƖ Rufaɩ. Gaja ga shêe nɩ ɩkashɩ nɖee a lêe atoŋo na mboi nɖe ma, naa aɖe n’abakǝŋja ba naa lǝ na rǝŋǝ na bawor. Gɩ kɔɔ tɩ lige anyɩn wàà, arɛ̀ɩ a cee toŋo mboi nɖe ma na gǝŋ ataya GOMINA Mahasu.

Rahaman ƖSA ASIS

Laisser un commentaire