ACIIBAA anyɩʊtaja bapur bʊjeɖu SIL kaatǝnleeɖu Bashɩɖɩ

Atǝbajaɩ ba jeɖe atʊ ma, n'atɩŋkulo
Atǝbajaɩ ba jeɖe atʊ ma, n’atɩŋkulo

Asiibi kʊshilé, afɔnɔ ‘aŋɔrɔ tǝb-n’ɩnyɩʊ kaja ‘ʊshilé akoo-na-tǝb-n’ʊɖǝn kʊja na ACIIBAA anyɩʊtaja bapur Sʊmaɩla, Mʊhamɛɖ na Naasiru ba pɩ Bashɩɖɩ kʊwalʊ ma, ba pɩ atɩ jeɖe SIL kaatǝnleeɖu Bashɩɖɩ ŋkǝlǝ̀ Ajegulɛ. Ba kpa ma, SIL Bashɩɖɩ kaɖi baja, TSASKƐ Martɛɛŋ n’akar Stɛfani na ba wʊɖa ; kaŋkǝm n’atʊ gɩ tɩ kpa.

Atɩfaawɩɩ nɩ, Atʊŋono ACIIBAA Sʊmaɩla nɖee a ɖoo na Amalɩka ma, a tɩ laa na faŋa wàà, GʊGʊ kaŋkulo kantǝma nɖee a na lee na shee gɩkrǝ anii kanɖi laŋ ma, n lee ntǝma nsoŋsono njɩ. Aɖe tɩ ɖʊ GʊGʊ kaŋkulo ɩkashɩ na lǝ wàà, atʊ mbaɖee gɩ ɖa ŋkulo nɖe nɩ ma, gɩ pàá sɔ̂lɔ gɩtanɩ yɔgʊʊ na, gɩ sɔ̂lɔ atɩntǝma aɖʊwaa ntǝma n na pɩ n’ɩtanɩ.

Bɛrɛ baɖe babʊlei nɩ, nɖee ba na yɩɖa wàà ACIIBAA Naasiru ma, a lǝ wàà, ɩ sim gɩ yɛ̂ɛ acǝrá nɖee ɩ cee ɖa ɖoo ma, aŋɔn aɖʊ gboo ashee bapi mbaɖee kǝ ba ta akam ɩ na ma, ba tɩ́ yɔ̂ wàà, acǝrá ɩɖǝn ɩ cee ɖa ɖaa gǝŋ ma. Kacǝrá ɖe nɩ, a tam gagɔrɔŋgɔ, ɩnanyǝŋka na mbata.

Ɩ san n’atʊ ashee ɖaa ba sǝra atɔɔ batam apɩ atɩ jeɖe atʊ ma. GʊGʊ kaŋkulo n tɩ shee pɩ nsala.

Mumuni FAFANA

Laisser un commentaire