Gaɖupɛmpɛŋɛka SIL kaatǝnleeɖu Bashɩɖɩ

Afɔnɔ ‘aŋɔrɔ anantaja ‘ʊshilé akoo kʊja gaja kotoku-banyɩʊ-na-tǝb-na-kulumi na GʊGʊ kaŋkulo n lee koŋkaarɩ apɛmpɛŋɛ gatǝnleeɖu kɩkǝkǝmǝ.

Ʊpɛmpɛŋʊ ɖe nɩ, gɩ cim àyó, akǝɖa aŋɔ na gapɔɔ. Gɩ boŋo gani ma, na gɩ ŋɔn na gɩfɔnɔ gʊmana ba cǝ akǝl gatǝnleeɖu ma laŋ wàà, “Bʊcǝma kaaɖu“.

Ʊŋɔn ɖe ʊ tɩ faŋa wàà, gɩ naa tɔ̂jɩ gaɖu gaɖe gɩshɛbʊ, ga pàá na wʊɖa ajɩwa na. Baa arɛ̀ ɖǝn a na yɛɛ a lêe akoɖǝn ɖaa ajɩwa kabʊkɔ ma, a naa lîge wàà, k’ɩ fana na. Gɩ tôŋo ma, atǝbʊɖu gboo gɩshɛbʊ naa ɩshɛɖʊ ɩ lǝŋ n’atʊ.

Gatǝnleeɖu kaaɖupɛmpɛŋɛka
Nuhum BABA BƆƉƖ SAALIFU

 

Laisser un commentaire