Gatǝnleeɖu gabʊmbɔnɔ gacǝka kʊkpeɖu

Afɔnɔ ‘aŋɔrɔ anantaja ‘ʊshilé tǝb-na-kulumi kʊja gaja kotoku-banyɩʊ-na-tǝb-na-kulumi na SIL Bashɩɖɩ kaɖi baja Martɛɛŋ na Stɛfani ba lǝ afana alaa ɩtanɩ ashɩ sǝmaŋ naa ayɛɛ masɔŋ mana ba laa ɩbiriki. Baniya na wàà, ba kǝ̂l bʊtǝna ba shɩ na yɛɛ ba cǝ̂ gatǝnleeɖu gabʊmbɔnɔ ashee anii kasamaa aŋunii ma.

Gatǝnleeɖu gafɔlɩ kɩbiriki balaaka

Ɩ lee ʊciŋkǝrka ashee GʊGʊ kaŋkulo páá. Gɩ tɩ nyiŋǝ sáà na shee pɩ. Ʊsǝbʊ ʊ lee ʊsoŋsono, ba páà wâ na nawɩya ɖǝn na. Kʊboŋu gboo ʊ pàá lǝ̂ŋ na. Gaja ga pêle koŋkaarɩ.

Nuhum BABA BƆƉƖ SAALIFU

Laisser un commentaire