Anii kʊfaŋʊ WasAp nɩ

Afɔnɔ ‘aŋɔrɔ anʊntaja ‘ʊshilé cɩɩnɩ kʊja gaja kotoku-banyɩʊ-na-tǝb-na-kulumi, na anii kǝbapi mbaɖee ba ɖa bɛrɛ bapá asir na bʊɖu nɖulinya nɩ ma, ba lee ŋkulo na yɛɛ bagɩkrǝ kaŋyɩɩ kʊceu. Bɛrɛ tuutuuma basoro na basǝmprǝ ba ɖa ka ŋkulo nɖe nɩ.

Ŋkulo nɖe, kaŋyɩɖa njɩ gǝŋ ŊKULO BASHƖƉƖ na gɩfɔnɔ [GROUPE BASSILA]. Baniya na gǝŋ wàà, ɖaa baɖe mbaɖee ba lǝŋ na Bashɩɖɩ koo kǝ ba sǝla na bawor na lǝ anii na ma, gɩkrǝ kʊlǝu ʊ tɩ ɖʊ baɖe ɩshɛɩ baɖe ba ta kpâ Bashɩɖɩ mpá nɩ.

Ʊrɔŋ, baɖǝn ba ɖoo Bashɩɖɩ bʊja tuutuuma na gǝŋ. Ba ɖa bɛrɛ bapá aŋʊm bapi na lǝ na pɩ ɩkrǝfɔlɩ. Ɩ pala babapi kǝ ba na rǝŋǝ gɩkrǝ anii na.

GʊGʊ kaŋkulo n lee koŋkaarɩ na tǝŋǝtǝŋǝ pɩ na ce n’atǝncacaʊ kagɩnyipi nɩ. Gɩ sǝba ʊfaŋʊ ɖe n’anii kɩɩbii.

GʊGʊ kaŋkulo n tɩ nyiŋǝ ŋŋuro nlaŋlaŋa n’ʊceru ʊsoŋsono na shee anii kʊpi baa kapaŋa na. Gaja ga pêle koŋkaarɩ.

Ʊfaŋʊ
Nuhum BABA BƆƉƖ SAALIFU

Laisser un commentaire