Basǝmprǝ ba tɩ tʊr abʊpá na shee bɛrɛ gʊyá nɩ

ʊtʊr kaŋkulo gʊyá gʊbʊmbɔnɔ nɩ Bashɩɖɩ
Ʊtʊr kaŋkulo gʊyá gʊbʊmbɔnɔ nɩ Bashɩɖɩ

Ɖaa gɩ lee naa asǝba ʊtʊr gʊyá nɩ ashee bɛrɛ gʊyá kʊshilé ma :
Atana nɖee a lee ʊŋono aɖa ŋyɩɩ ashee atʊ ntǝma nɩ ma, a pɩ ka na gʊfaŋa gʊɖe ashee atʊ. Ʊshilé ɖǝn gɩ ɖa ntǝma nɩ ma, na wàà : « Gɩ tɩɩ sǝ̂ra na ɖoo alaarba baa apaŋa gʊyá nɩ na tʊr atabʊpá ɩjala na shee bɛrɛ aa ? » Na gɩ tǝlǝ n’ʊciŋkǝrka wàà : « Ɩɩŋ, gɩ tɩɩ sǝ̂ra. »

Gaɖuɩ gɩ tɔɔ niya ashee gʊyá kʊshilé kʊɖuú ma na gǝŋ. Gɩ na ɖoo gboo ma, gɩ ŋǝ wàà, ɩ lee ʊciŋkǝrka ʊbʊmbɔnɔ ashee atʊ GʊGʊ kaŋkulo na anii kǝbaja baŋunii mpá nɩ gboo. Gaja ga pêle atʊ ʊyɔʊ naa ashee atʊ sáà gɩ bôŋo ace n’atɩgɩkrǝ ŋyɩɩ.

Rahinatu ISIFU

Laisser un commentaire