Anii kʊlǝu mpá baa mpaŋa nɩ

Atasamaa aŋunii, gɩ tɩ lǝ anyɩn wàà, gɩ sǝba na yɛɛ atɩgɩkrǝ anii kʊlǝu n’atapá.

Ma lîge anyɩn wàà, anii kagɩkrǝ gɩ ɖa ma, kʊlǝu nɩ, ɩ wʊɖa ayɔkɔ ɩɖǝn ɩ fǝlǝfǝlǝ ma. Ʊfǝlu ɖe, ɩ wʊɖa mpá baa mpaŋa na kʊlǝu na. Ʊlǝu ɖe na gɩ sǝba na yɛɛ naa gɩ sǝ̂ra ayɔ ɖaa ga sara naa gɩkrǝ gɩɖɔŋkɔnɔ gɩ wʊɖa ʊlǝu afǝlǝfǝlǝ n’apá ɖe ma.

Ʊyɛʊ ɖe, k’a gɩ sǝ atǝgatǝnleeɖu na lee kantǝma na. Gɩ na ce anii kapá ɖe ɩŋunii nɩ na, na lee ntǝma nɖe.

Atǝbasoro ba na yɛɛ anii kʊlǝu apá nɩ ma

Ɖaa gɩ na sara ma na wàà, gɩ na yɩɖa ayɔkɔ kayɩɖa nɩ na gɩsǝɖa naa naa taba apá ɩsaaka kǝbaja ba naa lǝ na baɖe bagɩja na shee atʊ.

Ba na lǝ ma, gɩ na cam ʊwǝlǝ na naa atɩ ce atɩ ŋɔn. Ɩ nɩɩ sǝ̂ra apala gɩ yɔ̂ bʊkɔ́ɩ bʊ pala naa ɖaa gǝŋ ma, ɩ ɖa ma. Laŋ na gɩ na lǝ na shee anyɩn ɩ yɔ̂ koŋkaarɩ nɖee gɩ na lee ma.

Rahaman ƖSA ASIS

Laisser un commentaire