Mʊ pala ka ataɖoo a na li ?

Anii kasamaa aŋunii gɩ tɩ sala anyɩn. N’ʊciŋkǝrka na gɩ na lǝ anyɩn wàà, gɩ sǝba na wala anii kapá ɩŋunii kaɖaɖaa (kaɖoo). Ɩ lee kpatakɩɩ gɩ wâla ataɖoo ɖe, aɖʊwaa ataɖoo kayɔkɔ ɖǝn ɩ tɩ li boŋo.

GʊGʊ kaŋkulo kǝbɛrɛ baɖǝn ba na cam ɖaɖaa ma

Gɩ lee nɖi nsanka atǝbaya baɖǝn ba naa ɖa ayɔ ataɖoo ɖe kabʊlei ba tǝ ba lǝ̂ ashee atʊ. Na gɩ ce atɩ na wa na pɩ ba lǝ̂ ashee atʊ. Gɩ na wala ataɖoo ɖe na, naa a pàá tɩ li na. Apala atǝbapi ba tǝ ba tɩ́ lî.Bʊkɔ́ɩ bʊ cee pala ataɖoo ɖe a na li ma na wàà, kǝ ba cee ŋɔn nɩ aɖʊ na ma, aɖʊwaa atǝbaya babʊmbɔnɔ kǝ ba yɔ ʊŋɔn na. Laŋ, na bʊnɔ bʊ ba tam ataɖoo ɖe kabʊlei ashee atǝbaya. Atʊ gɩ shee yɔ ʊŋɔn ma, ɩ lee ɖoole gɩ ŋɔ̂n ataɖoo kabʊpá apala ashee atǝbakǝŋja ba tɩ́ ŋǝ alee na ntǝma. Naa baɖe gboo ba sǝ̂ra ayɔ bʊkɔ́ɩ bʊ cee bʊŋa sara ma.

Ɖoo bʊja bʊnyɩʊ bʊ gǝŋ atɩŋkulo n yeeyee n’anii kapá ace tɩ cam ɖaɖaa bapaŋono sul ma. Gɩ ŋɔn boŋo, bʊkɔ́ɩ gɩ na lee nnyǝmǝ ma na wàà, gɩ na ce n’apá ɖe nɩ na, na tʊr na shee pɩ, ɩ ta jɩ̂ wàà, ɩ sǝ ɖaa ba lǝ ashee atʊ ma. Gǝŋ ma, ataniya na wàà, gɩ lâa mpá baa mpaŋa kaɖoo kambʊpá. K’ɩ kɔɔ lǝ̂ŋ na, abʊpá ɖe kɩsǝbaka ɩ tɩɩ ɖôo.

Rahaman ƖSA ASIS

Laisser un commentaire