GʊGʊ aparaka Nshem kakoloji nɩ

Yofo ‘aŋɔrɔ ariutaja ‘ʊshilé tǝb-n’ʊɖǝn kʊja gaja kotoku-banyɩʊ-na-tǝb-n’ɩnan, ʊ lee ka ʊshilé nɖee n sǝba GʊGʊ akolontaja kabʊsaʊ ɩparaka anii kapá nɖee ɩ ɖa Togoo nɩ ma. Ʊlampǝl, Kulumi, Nanjʊbɩ na Nshem. Ʊshilé ɖe na n sǝra aŋǝ Nshem kakoloji kanɖiyar, afaŋa nɩ GʊGʊ kabʊsaʊ naa akʊɖa ɩfaawɩɩ mbaɖee gɩ na ŋɔn na ɖʊ abʊsaʊ laŋ ma, ashee nɩ. Ɩfaawɩɩ ɖaa bapi bagʊcǝrá, spɔɔr, ʊrɩyɔʊ, ʊkʊl, ɖaɖaa kaleu, caacaa, ama ka gɩ na lǝ politiiki kaalei ncǝn na. N lǝ nɩ wàà, gɩ tɩ para ɩkoloji mana nɩ gboo ; na wàà : « Ɩ fana. » N’a faŋa amʊ gaɖu ŋgaɖee ma pâra ma.

Nshem kakoloji
Nshem kakoloji

Ɩ lee ʊciŋkǝrka ashee GʊGʊ kaŋkulo.

Nuhum BABA BƆƉƖ SAALIFU

Laisser un commentaire