Mpǝrǝ : Afʊmɩ ɖǝn na bapur banʊn

Mpǝrǝ nɖe, Boɖi kaayarɩfala ga cǝ ka njɩ naa ajɩ bayarɩ bacaacaa nɖee SIL Bashɩɖɩ a shee gaja 2013 kaŋɔrɔ 12 kaja nɩ ma.

✵✵✵✵✵

Afʊmɩ ɖǝn na bapur banʊn ba ɖa ka na lee gawara kantǝma páá. Gawara gabʊmbɔnɔ jɩ ba wʊɖa, naa naa fʊm ayɔkɔsʊra afǝlǝ­fǝlǝ. Ʊbɔlʊkɔ ʊboŋoka nɖee ba boŋo na ma ma, ʊ lee abofʊmka nɩ. Ʊshilé ʊboŋoka ʊ kpa, ɩ saa ɩpǝlǝ ɩɖǝnɖǝn ba bôŋo, na gʊyà gʊ ce gawaryala atɩ fʊba agʊlɔ apra na gɩpɛ gɩkɔnɔ ŋgɩɖee ba na fa na nfʊrʊkɔ gʊnyǝma laŋ ma.

conte_Bodi_image_1 Ŋkǝŋ na ʊpi asǝbaka a boŋo ‘ʊpǝlǝ naa alǝ wàà, maa aɖe ayar a tǝ̂lǝ, maa a kʊ̂r akar ajala shiiye ashee aɖe. Ʊni aŋkǝm na anyɩʊ­taja a boŋo naa alǝ wàà, maa aɖe ayar a shêe aɖe ganɔ, maa aɖe cʊ̂la bʊ­kana anyem ashi. Ariutaja a boŋo ma, na wàà, aɖe sɔlɔ wàà, maa ba yɛ̂ɛ ɩlakʊ­kɔnɔ ashee aɖe a naa ɖʊ ʊtonu na shele ɖaa aɖe a sɔlɔ ma. Anantaja agaja jɩ gǝŋ wàà, ba shêe aɖe ɩtanɩ, aɖe a cê ʊyɛʊ apá ɩbʊm­bɔnɔ nɩ atɩ yɛɛ ɩtanɩ n’ɩtoko. N’anʊntaja gboo wàà, aɖe tɩ yɛɛ gɩtanɩ aɖe a cê ʊyɛʊ atɩ pra alǝŋja abʊmbɔnɔ.

Bapi ba boŋo ashɛʊ ma, na gʊyà gʊ kɔɔ pra arɛ̀ akpa afal. Gʊyà gʊ kpa ma, n’a yɩɖa akar ajala akʊr shiiye ashee ʊpur asǝ­baka. N’a kʊn baa aŋa ‘ʊwǝlǝ naa alee bʊkɔɩ baa aŋa a taba ma, ashee nɩ. Ŋkǝŋ na mbaɖee ba naa mâna ma, ba fǝl.

Bʊja gʊyá kaŋkǝm na amanaka asǝbaka a kpa atoŋo n’ɩtoko arŋǝ apapaa. Gʊyà aɖe sǝ agacɩncaŋkonu n’a taa aŋǝ nɩ   ; ŋkǝŋ na a ta awa na nɩ n’ʊciŋkǝrka, acam ‘ayɔkɔ akpa n’afal.

Tam nɖee gʊyà a na rɩ n’asǝbaka a kpa ma, alǝŋja aɖe ɖa gaɖu gaɖǝn na ŋǝ pɩ agalǝnsǝwa nɩ. Kpaarɩ n’a cǝpǝra agayɛ atɩ n’ayar agajiwara naa atɩrɛ n’ayar ‘ɩje kabɔ ɩ kʊ. Gajɩkʊɖaka gʊyà a kpa awar naa aŋǝ gǝŋ ma, n’a kpa biti, k’a yɔ wàà, ʊpur alǝŋja a lee ka gǝŋ na.

Ʊshilé ʊriutaja na ʊpur ɖe a kpa, atoŋo na agalǝnsǝwa. Aɖe kpa ajɩwa. Ayar aɖe saŋ sǝ gacɩncaŋkonu, ama k’a yɔ nɩ na halɩ apɩ atɩ kpa asul. Ŋkǝŋ na a na lǝ ayar wàà, aɖe ŋǝ ɖaa ʊni a cam aɖe ‘ʊŋono a kpa ma. Kpaarɩ na gʊyà a pǝlapǝla nɩ naa asǝrǝ gasǝwa anɖi laŋ. Maa gʊyà a taa kpâ na jɩ afal, n’anɖi n cǝpǝra, n’a kpa mpá ayeeyee halɩ ɩ tɩ́ kpa nɩ. Gaɖuu ʊpi a kɔɔ ɖoo ayɛɛ nɩ acam na nɩ gasǝwa naa aye kɔɔ na nɩ afal ma na gǝŋ.

Ɩshilé ɩtʊrka kaŋkǝm na atanja ɖǝn n’aba­kǝŋja ba pɩ mpá nɩ. Gʊyà ʊpur alǝŋja a ŋǝ pɩ ma, n’a lǝ gʊyà wàà, a yɛ̂ɛ aŋɔ aɖʊ gʊ­cɩn­caŋa nɩ   ; n’ʊpi a pra asuko afɔnɔ. Atanja abakǝŋja ba ŋǝ asuko a cǝm ma, na ba pam bʊga n’a shɩ. Bʊshɛʊ nɩ na asuko a ci ʊnyɩŋca laŋ na ba shɛʊ apala nɩ. Ɩ lee cei ma, n’a pra arɛ̀ ata ayiɖe laŋ akɔɔ afal.

A tɩ lee gǝŋ, ɩɖe tɩ pɩ n’ɩtanɩ na shee ayar. Ŋkɔlɩ nɖǝn n lǝ wàà, akɩ nɖee ʊ na lee gɩjoto baa njǝŋ ma, ʊshilé ʊɖɔŋkɔnɔ na ba na ri akɩ.

conte_Bodi_image_2

Ba saŋ rǝŋǝ wàà, atanja ɖǝn a tʊ mpá nɩ ma, n’a kpeɖe agʊlɔ naa ashee apra asuko aɖono. Bani ba kpa asaŋ shɩ naa ashɛʊ na ma. Ʊceu nɩ na a saŋ fǝɖa atǝn acii. Ɖaa akɔyar a sɔlɔ nɩ ma, a krǝ asǝ asul naa alǝ abaja wàà, ba naa tɔnɔ, aɖe taa sǝ̂ asul halɩ a bûu naa aɖe a ye shɛ̂ʊ.

Ɩ lee cei ma, n’a saŋ ta apra arɛ̀. N’arɛ̀ɩ a shɩ nɩ ma, a pra guuni na yɛɛ a kûr nɩ. N’a pra alikuku na guuni ɖe a pra asaʊ. N’ali­ku­ku a ta atǝŋǝ n’​’ʊfalja, n’asaʊ a tǝr aŋ­kǝm halɩ a tɩ́ kpa afal. Ŋkǝŋ na alikuku a pra anɔɔ n’asaʊ a pra acɩrɩ asǝba anɔɔ kʊsɔm. N’anɔɔ ɩ ɖoo n’acɩrɩ agɩmompi apra arɛ̀. N’arɛ̀, gʊyà ʊpur ɖe, a ri acɩrɩ afʊ apɛ­­ŋɛ n’agalǝnsǝwa. Gani ga pala ka na ba na pɛŋɛ bʊlǝnsǝwa n’ɩcɩrɩ.

conte_Bodi_image_3

Mpǝrǝ nɖe n tɩ cere atʊ wàà, ɩ sim arɛ̀ a shêe ʊpur ɩko a lêe bʊkɔ mbʊɖee a sɔlɔ ma. Ama ɩ lêe n’ʊla ʊsoŋsono, apala a taa tɩ́ yɛ̂ɛ awaga n’akɩ.

✵✵✵✵✵

Ayɔkɔlaaja : ISIFU SƱMAANƱ Mustafa

Laisser un commentaire