Ŋka na ɩ sǝ̂ra na ŋǝ GʊGʊ alaabaarʊ ?

Anii asamaa aŋunii, asǝba n’ʊrɔŋ ambaja ɩ tɩɩ sǝ̂ra na ŋǝ GʊGʊ alaabaarʊ Feisbuk [facebook] laŋ. Ɩ tɩɩ sǝ̂ra akɔɔ na ŋǝ laabaarʊ ɖe Guugǝl [Google] laŋ. Gaɖuu ɩ naa ŋǝ GʊGʊ alaabaarʊ Feisbuk laŋ ma na gǝŋ, ɩ ta kǝ̂ ŋyofotala laŋ www.facebook.com/revue-gugu. Gaɖuu ɩ kɔɔ sǝ̂ra na ŋǝ GʊGʊ alaabaarʊ Guugǝl laŋ ma na gǝŋ, ɩ ta kǝ̂ ŋyofotala laŋ plus.google.com/+Revue-guguOrg.

Ɩ tɩɩ sǝ̂ra na yʊga GʊGʊ alaabaarʊ na anyɩmbasoro Feisbuk laŋ kokoo Guugǝl+ [Google+] laŋ. Ama ɩ ta naa yɛ̂ɛ ɩ tʊ̂r GʊGʊ ɩ ɖâ anyɩn fɛɛ, kǝ̂ ma ŋyofotala laŋ www.revue-gugu.org ; aɖʊwaa GʊGʊ kambʊpa kaafala jɩ gǝŋ.

2014_04_11_IAR_facebook-logo
Ŋǝ̂ ma ataGʊGʊ kambʊsaʊ kafoto Feisbuk laŋ

Gɩ tɩ tʊr anyɩn wàà, ɩ tɩɩ sǝ̂ra na ŋɔn bʊkɔɩ ɩ na ŋǝ GʊGʊ kambʊpa laŋ ma, na shee atʊ. Na ŋɔn anyafaŋa gboo na kal n’atʊ. Gǝŋ ma, lêe ma koŋkaarɩ na ce tɩ na kiɖe laabaarʊ kambʊpa ɖe.

2014_04_11_IAR_g-plus-logo
Ŋǝ̂ ma ataGʊGʊ kambʊsaʊ kafoto Guugǝl+ laŋ

Gɩ tɩ shee anyɩn atǝgatǝnleeɖu kansala.

Rahaman ƖSA ASIS

Laisser un commentaire