Kʊtɔnʊ kʊceu

Gacalaɩ yofo ‘aŋɔrɔ ariutaja ‘ʊshilé akoo-n’ɩnan kʊja na gɩ ce Kʊtɔnʊ atɩ wa na Benɛɛ kayɔkɔlaaja nɖee ba na yɩɖa wàà, HOƉAL Beo ma. Kʊshilé ɖe gɩ ta Bashɩɖɩ gajaka ma, bʊkɔŋkɔŋɔ bʊkolom gɩteŋshile laŋ na gɩ kpa Kʊtɔnʊ mpá nɩ. Atʊceu ʊsǝbaka na gǝŋ. Apala k’a gɩ cee yɔ ŋkǝŋ na. Ʊceu ɖe ʊ pala ka na atʊ gboo gɩ yɔ Kʊtɔnʊ ; ɩ pala gɩ ŋǝ gayɛ ayeeyee na mpá gɩshɛbʊ.

Ɩ san n’atʊ ashee ɖaa ʊsoro Hoɖal Beo ɖe a cam atʊ gɩshɛbʊ ma. Atǝbaja mbaɖee sul gɩ fol gboo ma, ba cam atʊ gɩsaná gɩshɛbʊ. Balbarka laŋ na gɩ sǝra aɖa Kʊtɔnʊ halɩ ɩshilé ɩriu.

Gɩ tɩ shee bɛrɛ baɖe baŋunii nsala.

FAFANA Mumuni, HOƉAL Beo na ISIFU SƱMAANƱ Mʊstafa
FAFANA Mumuni, HOƉAL Beo na ISIFU SƱMAANƱ Mʊstafa

Laisser un commentaire