Ɩwacǝman bʊwalʊ

Yofo ‘aŋɔrɔ tǝb-n’ʊɖǝn kaja ‘ʊshilé akoo-na-ganaana kʊja, gaja kotoku-banyɩʊ-na-tǝb-n’ɩnan, ʊshilé ɖe na GʊGʊ kaŋkulo kʊga ‘akǝŋja a yɩɖa ntǝma nɖe kɩwacǝman ʊwalʊ.

‘Aniya na gǝŋ wàà, baɖe ba rǝŋǝ na bawor. Ʊrǝŋu na ma ɖaa baɩ ma? Ʊɖǝn a pàá lee ntǝma n’ʊcinsɔlɔka na. Gɩ toŋo ntǝma anyɛnyɩʊ gɩshɛbʊ ɖaa ʊga agɩlopí gɩ ɖa ka ma. Gɩ laa atǝbakʊŋkɔnɔ kaalei aɖʊ ʊpampaŋa. K’a ɖa atɩya na, ama a na shee ntǝma kʊwǝlǝ ɖaa gɩ naa sǝra na ntǝma ma. Akoɖǝn ɩ pàá fʊba aŋkǝm na. ‘Ɩfaawɩɩ nɩ, a kɔɔ kʊɖa bʊɖushɛrka, ŋŋɔfo ŋkɔkǝrka ɩkǝkǝmǝ na ɩfǝtǝlɩlɔ kɩpotoo kakǝmǝ kʊkǝɖʊ atʊnyɩŋca laŋ kabʊlei. Gɩ ta tôŋo ɖaa gǝŋ ma, ɩ tɩɩ lêe ʊciŋkǝrka ashee atǝbaŋunii.

Ɩwacǝman bʊwalʊ
Ɩwacǝman bʊwalʊ

Hakiimu asǝriyayar na gǝŋ BABA BƆƉƖ SALIFU Nuhum. Gaja ga tɩ̂ atʊ alaafɩya naa ashee atʊ ganɔ gaɖǝn. Ɩ lee tam afɔlɩ.

Nuhum BABA BƆƉƖ SAALIFU

 

Laisser un commentaire