Fiɖiyooleeja ɖǝn GʊGʊ agatǝnleeɖu

 ABƉUL Rasak Saɩɖu (RAZ.B)
ABƉUL Rasak Saɩɖu [RAZ.B]
Alaamɩshɩ yofo ‘aŋɔrɔ anʊntaja ‘ʊshilé tǝb-n’ɩnʊn kʊja n’atʊsoro ɖǝn fiɖiyooleeja, afotolaaja a jeɖe atʊ GʊGʊ agatǝnleeɖu. Atʊsoro ɖe a lee Ʊsǝɖʊpi na, ama Gana na a lee ntǝma ɖe kʊyɔʊ. Ʊni na ba na yɩɖa wàà, ABƉUL Rasak Saɩɖu [RAZ.B]

‘Ʊpɩʊ atǝgatǝnleeɖu na gǝŋ wàà, a ŋǝ̂ ɖaa ntǝma n na sara ma. A sɔlɔ wàà, a naa ŋɔn gɩkrǝ anii ɩfiɖiyoo nɩ. A taba ʊkaŋʊ na ma, n’ʊga a shee nɩ bʊkɔ́ɩ bʊ sim a wʊ̂ɖa naa asǝra na ŋɔn gɩkrǝ anii ɩfiɖiyoo nɩ ma. Ɩɖe tɩ lee ntala ŋkǝka kayɔkɔ ɖaa ŋkpatɩlɛŋɛ ma ; aɖʊwaa a na yɛɛ gɩkrǝ anii kaŋyɩɩ kʊceu ma laŋ.

Ʊrɔŋ wáá Bashɩɖɩ ʊpacine nɩ atɩya na Rasak a na lee ntǝma. Agatǝnleeɖu jɩ ba na yɩɖa wàà, Benɛɛwuɖ proɖiksiɔn [Beninwood Production].

Ɩ lee ʊciŋkǝrka ashee atʊ na gɩ na nyiŋǝ gaja ga kâŋa na nɩ antǝma nɩ.

Rahaman ƖSA ASIS

Laisser un commentaire