Apilepile kayɔkɔ

Gaja kotoku banyɩʊ-na-tǝb-n’ɩnan na gʊfaŋa gʊ pɩ ashee amʊ wàà, ʊrɔŋ atʊ bapi baɖǝn ka gɩ yɔ apilepile kayɔkɔ kayɩɖa n’atɩgɩkrǝ anii na. Ɩ jɩ wàà, gɩ tɩ lo ɩkrǝ ɩfɔlɩ na yɩɖa n’ayɔkɔ kayɩɖa ma, ɩpala atɩgɩja kpaakpaa gɩ tɩ li.

Aŋgʊfaŋa kʊ gǝŋ wàà, baɩ na ambapal n’ambasoro ba lêe ayɔ ayɔkɔ ɖe kayɩɖa koo bapi bajala ba sǝ̂ra ayɔ ayɔkɔ ɖe kayɩɖa n’atɩgɩkrǝ anii ? Gɩkrǝ kʊceru laŋ, ɩ pala ka n lee apilepile kayɔkɔ kambʊpa n’ɩkrǝ ɩnyɩʊ, anii na gɩfɔnɔ. Mbʊpa nɖe, n lee ka nnyɩʊtaja anii kabʊpa nɩ. Ka gɩ lee njɩ fɔɩ na, gɩ lee lee na yɛɛ n’afaŋa, ɩ ta jɩ wàà, bɛrɛ ba tǝ ba sɔlɔ abʊpa n’ɩkrǝnyɩʊ.

Ɖaa n lee naa aŋǝ ayɔkɔ ɖe kayɩɖa ma, n ŋɔn ayɔkɔ ɖe kayɩɖa nɩ na gɩfɔnɔ, na tʊr na shee baŋono, baɖe ba tɩ kʊɖa n’anii na shee amʊ, amʊ n tɩ ŋɔn na ɖʊ gʊbɔ nɩ. Ŋkulo nɖee n ɖa ashee atɩgɩkrǝ kaŋyɩɩ kʊceu ma, nɖe n taŋataŋa kʊŋɔn na kʊtʊr.

N boŋo gani ma, na n kpa mpá nɩ ayɛɛ apilepile kayɔkɔ alaa ɩfoto atɩ shee amʊsoro ayɔkɔlaaja IBRAIMA SAKARƖ Yausa, aɖe tɩ kiɖe na laa abɔ laŋ. A ta boŋo ʊlaaʊ, aɖe pɩ na ma atɩ faŋa ŋkulo kaɖi baja, baɖe ba kiɖe kabʊcǝma. Ayɔkɔ nɖee ɩ saa kǝ ma ŋǝ kɩfoto na ma, n’amʊga a kaŋa n’amʊ gɩ yɛɛ ɛnternɛt laŋ apele na ma. Gani ga bon ma, na n kǝ ɩ ŋyofotala laŋ alaa gʊsǝbaka atʊr ashee ambasoro ŋkulo nɩ.

Apilepile kayɔkɔ kambʊpa nleeka
Apilepile kayɔkɔ kambʊpa nleeka

Bɛrɛ mpá nɩ ba kiɖe n’amʊ. Ʊtʊr nɩ, bʊɖuɩ k’ɩ sǝ ʊyɩɖʊ n’ʊtʊr nɩ na ma, baɖe ba tɩ tǝŋǝtǝŋǝ amʊ. N boŋo ma, na n kɔɔ pɩ atɩ pɛmpɛŋɛ ɩ akǝ ŋyofotala aɖoo na gʊsoŋsono.

Mbʊpa nɖe n tɩ faŋa apilepile kayɔkɔ tɔɔ n’ʊkei ʊɖǝn halɩ akoo-n’ɩnan. Mbʊpa nɖe n ɖa ʊyalʊ ɩɖalɩshɩnan, atǝgatǝleeɖu Bashɩɖɩ ŋkǝlǝ Ajegulɛ. Ɩ tɩɩ sǝ̂ra atʊr fɔɩ ɛnternɛt laŋ gboo. N’ʊtʊr ʊsoŋsono ma.

Nuhum BABA BƆƉƖ SAALIFU

Laisser un commentaire