Ɖaa gɩ lee naa aŋǝ ŋyɩɖa “Alʊkɔ” ashee atɩmbʊpá njala ma

Gɩ yɛɛ gʊfaŋa ŋgʊɖee gɩ lêe naa asǝra na kaŋa na bɛrɛ mbaɖee ba na sǝba abʊtʊrka gɩfɔlɩ ma. Ŋkǝŋ na gɩ ŋǝ wàà, baa gɩkrǝ gɩpaŋa, ŋgɩɖee ba shɩ na faŋa bɛrɛ ɩsukuru mana nɩ ma, gɩ wʊɖa kabɔ ashee mbaɖee ba na sǝba ʊtʊr gɩfɔlɩ ma. Na gɩ laa mbʊpá njala “Alʊkɔ” ashee atǝbatʊrka bafɔlɩ. Mbʊpá njala nɖe nɩ, baa galei gapaŋa jɩ na kafoto na.

Naa gɩ ye sǝ̂ra aŋǝ ŋyɩɖa “Alʊkɔ”, baa aŋa na ashee ŋyɩɖa njɩ. Baɖǝn ba shee wàà, ɩbɔrɩ, ɩbɔrɩɖǝuka, ɩbɔrɩfalja… Na gɩ tɩ́ ŋǝ wàà, bʊkɔ́ɩ ba shɩ na ɖǝu afal ma, na ba na yɩɖa n’anii wàà, bʊlʊkɔ ; na gɩ tɔɔ ŋyɩɖa alʊkɔ ashee atɩmbʊpá njala nɖe.

Mbʊpá nɖe nɩ, ɩraakum aŋyɩɖa n lǝ ka wàà, n ɖʊ atʊ ɩshɛɩ ; aɖʊwaa abɔrɩ ɖe k’a cee ɖa atʊgʊsaʊ atɩya na. Naa ma ye lâa alʊkɔ ɖe aɖʊ gʊbɔ nɩ, kɩfoto nɩ n yɛɛ atoŋo naa akiɖe na ma alaa. Abʊpá nɩ na gɩ yɛɛ ɩraakum ʊni aja foto na n kiɖe ɖaa a ɖa ma, naa alaa.

Alʊkɔ kambʊpá njala
Alʊkɔ kambʊpá njala

Baŋono mbaɖee ba ɖa ashee atɩgɩkrǝ anii kaŋyɩɩ kʊceu ma, bani gboo ba kaŋa n’atʊ ayɛɛ ayɩɖa ɖe. Baŋono baɖe nɩ, baɖǝn ba tɩ yɩɖa wàà, raakum, baɖǝn baɖe ba tɩ yɩɖa wàà, ɩraakum. Na gɩ ŋǝ wàà, mbaɖee ba na yɩɖa wàà, ɩraakum ma, ba yɔgɔ, na gɩ tɔɔ nni.

Mbʊpá njala nɖe n ɖa ashee mbaɖee ba shɩ na yɛɛ wàà, ba sǝ̂ra atʊr anii kabɔ, asǝra aŋɔn ma. Ɩtanɩ ɩɖalɩnyɩnatǝb (250 F) na gɩ na yala. Arɛ̀ a taa sǝ̂ra aŋǝ mbʊpá nɖe ɛntɛrnɛɛtɩ laŋ atʊr gboo.

Mumuni FAFANA

Laisser un commentaire