Amaɖiya mana bʊwalʊ ataMɛɛrii nɩ

Alaarba afɔnɔ ‘aŋɔrɔ anyɩʊtaja ‘ʊshilé tǝb kʊja gaja 2016, na Amaɖiya mana ba yɩɖa ʊwalʊ ataMɛɛrii nɩ.

Bʊwalʊ ɖe kamààná na gǝŋ wàà, ʊɖaʊ fɛɛ na mpá kʊɖooɖoo ɩ lee ka bagalei na ba sɔlɔ wàà, baɖe ba wâla bɛrɛ naa gɩ mân asǝ atǝn ayɛɛ gʊfaŋa. Baɩ na gɩ sâra naa gatǝna kɩcaacaa ba tʊ wáá ma, gɩ kǝ̂u pɩ n’alaafɩya ? Baɩ na gɩ lêe naa atʊgʊsaʊ ɩnawɩya ba pàá ɖâ na ? Bʊkɔ́ɩ bʊ jee galei ba ŋɔn abɔ ayʊga aɖiini mana kaɖi baja, n’atǝma ɩɖǝn kaɖi baja apele na bʊpapiri kǝbayarɩ baɖǝn ma na gǝŋ.

Bʊwalʊ ɖe nɩ ba shee SIL gʊbɔ, ama Malookiya na Mʊstafa ba ce ka na SIL aganɔ. Atʊkpaʊ nɩ na ba ce n’atʊ ŋku nɖee nɩ ba na yɛɛ gɩ lêe ʊwalʊ ɖe ma. Baa aŋa na asǝ atǝn aɖur ma, n’atʊsoro SƱMAANƱ Nabiu a ta ayiɖe laŋ asala bɛrɛ na Amaɖiya mana banɖiyar aganɔ, naa alige bɛrɛ bʊkɔ́ɩ laŋ gɩ wa ŋku ŋkǝŋ ma. Aŋjaŋkǝm na nɖee a pɩ ʊwalʊ na Amaɖiya mana Benɛɛ nɩ kʊŋono aganɔ ma, a cam ʊwǝlǝ asala bɛrɛ gboo naa aye kɔɔ n’ʊnyiŋu ashee Bakǝmǝkar kalimaamʊ, na ba ye shee arɛ̀ baa apaŋa na faawɩɩ.

Bɛrɛɩ ba lǝ bʊlei kpataa ma, bafaawɩɩ ʊɖaʊ fɛɛ na ganɔ gaɖǝn kʊɖaʊ ʊ lee ka ʊwalʊ kagɩpi. Naa gɩ râŋa ʊwalʊ ɖe, ba tɩ́ ri galei gaɖɔŋkɔnɔ jɩ naa asɔlɔ wàà, arɛ̀ baa apaŋa na a shɩ pɩ ʊwalʊ ɖe ma, a lêe koŋkaarɩ faawɩɩ ɖe a tǝ̂ baa aŋa na laŋ. Ɩ sim gɩ yɔ̂ wàà, ʊɖaʊ fɛɛ na ganɔ gaɖɔŋkɔnɔ ɩ nɩɩ pâla atǝgatǝna Benɛɛ ga cê ŋyɩɩ naa ɩcaacaa mbaɖee ba tʊ wáá ma, gɩ kǝ̂u pɩ n’alaafɩya. Gɩ man asǝ atǝn ajɩ ʊjɩʊ naa aye shɛʊ. Nɖiyar baa apaŋa na a tɔɔ wàà, aɖe taa lǝ̂ ashee abakǝŋja.

Ʊwalʊ kaŋku nɩ Mɛɛrii

Malookiya IBRAHIM INUUSA

Laisser un commentaire