Gaja kɩŋɔrɔ kagʊbɔ gʊfɔlɩ 2016

SIL kaŋkulo n ɖa gaja kɩŋɔrɔ kagʊbɔ gʊfɔlɩ kʊleu nɩ.
Aɖɩtɛnɛɛ afɔnɔ ‘aŋɔrɔ tǝb-n’ ʊɖǝn kaja, ‘ʊshilé tǝb-na-kulumi kʊja nɩ na gɩ sǝba awala ashee gʊbɔ gʊɖe kʊleu. Ɩ ɖe lee gaja kɩŋɔrɔ kagʊbɔ gʊsǝbaka ŋgʊɖee gɩ na yɛɛ gɩ lêe aɖʊ penti kato ma na gǝŋ.

Gɩ wala gajaka na lee penti kato kayɩɖa kafaawɩɩ ma, n’ atɩnɖiyar Martɛɛŋ a pɩ na gʊfaŋa gʊɖǝn wàà, ɩ sim gɩ yɛ̂ɛ taarii bajala baɖǝn, mbaɖee kɩfoto nɩ gɩ cɔcɔ àtó ɖe naa asǝra aɖʊ kayɩɖa ma. Taarii ka na ɖa bʊlei ka bʊ ɖa ncǝn na ma laŋ, na gɩ man alee kafaawɩɩ gboo n’ atʊsoro IBRAHIM INUUSA Malookiya a cam aŋɔn. A boŋo ma, n’ aɖe na ATI KALAM Hakiimu ba man asǝ apɛmpɛŋɛ aceu ʊŋɔn ɖe gɩshɛbʊ.

Gɩ boŋo àtó n’ ʊŋɔn kafaawɩɩ ma, na gɩ man asǝ n’ atɩnɖiyar ɖe alǝ ɖaa gɩ sara naa alaa taarii banyɩʊ baɖe kɩfoto ma. Atafaawɩɩ kʊboŋu nɩ n’ amʊ ISIFU SƱMAANƱ Mʊstafa na FAFANA Mumuni gɩ laa taarii baɖe kɩfoto acɔcɔ kɩpenti. Tɔɔ bʊkɔŋkɔŋɔ cɩɩnɩ gajaka atɩ kpa ganaana gɩjibɔŋɔ jɩ gɩ sǝ ŋyofotala ŋkǝka laŋ ashee penti kato ɩcɔcɔka ɖe. Atʊboŋu nɩ na gɩ togo ashee ataɖi baja ba lee ayɔkɔɩ ɩ saa ma.

Mumuni na Mʊstafa ba tɩ ɖʊ àtó ayɔkɔ ba laa gaja kɩŋɔrɔ kagʊbɔ laŋ ma
Mumuni na Mʊstafa ba tɩ ɖʊ àtó ayɔkɔ ba laa gaja kɩŋɔrɔ kagʊbɔ laŋ ma

Ɖaa gɩ sǝba ntǝma SIL Bashɩɖɩ ma, atabaamʊ gɩ na lee ma, ɩɖono n’ ɩfɔnɔ nɩ ; aɖʊwaa, penti acɔcɔka a tɩ jɩ gɩtanɩ páá. Bɛrɛ kǝ ba shee na shɩ ayɔkɔ ɖe ɖaa ɩ sim ma na ma laŋ, ka gɩ na sǝra na lee na ɖʊ penti ɖe na. Nnyǝmǝ penti kato ɩcɔcɔka ɩ na kpa ncǝn wáá ma, ɩ lee ʊciŋkǝrka na ashee atʊ ŋkulo nɩ. Galaŋ, gɩ tɩ nyiŋǝ baa aŋa a lee koŋkaarɩ na shɩ atabɔ ɖe naa ɩ pala atɩgɩkrǝ gɩ kɔɔ ce ŋyɩɩ awu wáá, ɩkashɩ gboo ɩ sǝ̂ra aɖa ashee atʊ gɩ naa lee ɩfɔlɩ na ɖʊ penti kato ; aɖʊwaa, Gafɔntǝna Jaama na gɩ togo ba lee ashee atʊ n’ ɩ ɖa sooci. Gɩ taba atɩya gɩ lêe ma kagʊyá gʊ kaŋkǝr, ama ɩ ta jɩ wàà, bɛrɛ ba tǝ ba naa shɩ̂ gɩ ta pêle gʊyá, gɩ tɩ gɩ sǝ̂ra na lee na ɖʊ penti kato ɖe.

Mʊstafa ISIFU SƱMAANƱ

Laisser un commentaire