Atabɔ ɩtʊrka ɩnan ɩɖǝn kafaawɩɩ

Abɔ ɖe nɩ gǝŋ : « a toŋo », « a shɩ », « a tɩ cere » na « a tɩ yala ».
Ɖaa gɩ lee naa ɩ sǝra aɖoo ma na gǝŋ wàà, gɩ wala ŋkulo njɩ SIL kaatǝnleeɖu ayɛɛ bʊlei mbʊɖee nɩ ba ta fʊ̂ba galei gaɖɔŋkɔnɔ, bʊlei bʊ sǝ̂ ma, kagʊfaŋa. Bʊlei bʊɖe bʊ ɖa ɖa ashee bɛrɛ mbaɖee ba na sǝba ʊtʊr ma, bʊkaŋʊ na ma na, naa ba yɔ̂ bʊlei tuutuuma.

Atabɔ ɩtʊrka ɩnan ɖe
Atabɔ ɩtʊrka ɩnan ɖe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ŋkulo n sǝ ayɛɛ ʊŋɔn kagʊfaŋa aboŋo ma, n’atʊsoro BABA BƆƉƖ SALIFU Nuhum a ce atɩ laa ɩfoto, n’amʊ ISIFU SƱMAANƱ Mʊstafa n kiɖe ɩfoto baɖe alaa aɖʊ gʊbɔ laŋ.

Naa ʊŋɔn na kɩfoto ba man aɖa apra mbʊpá, atɩŋyofotala nɖǝn laŋ na n sǝ awala wala ɩŋunii aɖʊ abʊsaʊ laŋ, halɩ ɩ ɖoo abʊpá ɩnan.

Ʊrɔŋ wáá, ɖabanna abʊpá ɩsaaka gɩ cee yɔ ma, abʊpá ɩnan ɖe gboo ɩ ɖa ʊyalʊ́ SIL kaatǝnleeɖu na gʊyá nɩ baa alaarba apaŋa na. Ɩ ta cê ɛntɛrnɛɛtɩ laŋ gboo ɩ tɩɩ sǝ̂ra aŋǝ ɩ ŋkǝŋ akiɖe, atʊr.

Mʊ nʊ ʊ na yala ?

Mʊ nʊ ʊ na toŋo ?

Mʊ nʊ a na cere ?

Mʊ mʊ ʊ na shɩ ?

Mʊstafa ISIFU SƱMAANƱ

Laisser un commentaire