Ɖaa gɩ sǝba awala basǝmprǝ ashee atɩgɩkrǝ anii kaŋyɩɩ kʊceu ma

Naɩ naa atɩga ba ye mana afal, atǝbayifala baɖǝn ba kʊr shiiye gɩ jaŋ n’atǝbawor na ba ye mana. Baŋkǝm, baɖǝn ba kɔɔ kʊr shiiye. Sáà nɖee ba shee tɩ kɔɔ kpa Bashɩɖɩ gɩ tǝ̂wǝ atɩntǝma ma, na basǝmprǝ baɖe ba lee koŋkaarɩ apɩ ntǝma nɩ atɩ jeɖe pɩ.

Bʊjeɖu ɖe nɩ na ba ŋǝ wàà, babakulo ba yɔ bagɩkrǝ anii kʊtʊr na kʊŋɔn, ama basǝmprǝ kǝ ba yɔ kakoɖǝn na. Ŋkǝŋ na atʊga ɖǝn a sǝ alaa gʊfaŋa wàà, shee aɖe a kɔɔ wâ na pɩ aŋǝ ɩ ta jɩ̂ wàà, ɩ tɩɩ cǝ̂m na pɩ. N’a fǝna lǝ ashee babakulo ; na bani ba tǝlǝ naa alǝ ashee basǝmprǝ.

A ŋǝ wàà, ɩ cǝm na pɩ ma, n’a yɛɛ ʊshilé aɖʊ ; ɩɖe tɩ lee aɖɩtɛnɛɛ yofo ‘aŋɔrɔ tǝb-n’ɩnyɩʊ ‘ʊshilé cɩɩnɩ kʊja bʊkɔŋkɔŋɔ̀ bʊriu gɩteŋshile jɩ gɩ sǝba. Kʊshilé ɖe gɩ tʊr anii kɩɩbii, atʊr abʊpá ɩjala gɩ na lee ma, naa atʊr GʊGʊ kabʊsaʊ ɖǝn naa aŋɔn aɖʊ gʊbɔ nɩ gboo.

Basǝmprǝ ba ɖa atɩgɩkrǝ kʊtʊr nɩ

Basǝmprǝ baɖe nɩ, ʊɖǝn a tɩ lee ŋkala na yala ; ʊga a cee lǝ nɩ wàà, a ta tʊ̂ na pɩ a lêe atoŋo asaa na ŋkulo naa aɖe a shêe gɩtanɩ, gɩ ta bôŋo gɩ jɩ̂. Gɩ boŋo ma, na gɩ jɩ, ama k’ɩ lee ashee baa njǝŋ na. Gɩ shɩ na pɩ gǝŋ ma, gɩ tɩ ŋǝ wàà, ɩ cǝm na bɛrɛ bafɔlɩ ba pɩ atɩ na cere bagɩkrǝ kʊŋɔn na kʊtʊr gboo.

Ɩ san n’atʊ páá, galaŋ gɩ tɩ lǝ na shee baa aŋa na wàà, arɛ̀ ʊsǝmprǝ baa apaŋa nɖee a sɔlɔ na yɛɛ a cêre agɩkrǝ ayɔ jɩ kʊŋɔn na kʊtʊr ma, a lee koŋkaarɩ akim asǝla na GʊGʊ kaŋkulo ŋkǝlǝ̀ Ajegulɛ.
Gaja ga pâla atɩgɩkrǝ anii gɩ kɔɔ cê ŋyɩɩ awu ɖaa wáá ma, naa akɔɔ cǝm n’atʊ apele.

Rahinatu ISIFU

 

Laisser un commentaire