Ʊyɛʊ kaŋkulo katǝma kʊwalʊwalʊ

Ɖoo gaja kotoku-banyɩʊ-na-tǝb-n’ɩnyɩʊ nɩ na GʊGʊ Kaɖi baja ba yɩɖa bʊpapiri mbʊɖee bʊ na lǝ anii kagɩkrǝ ma ʊwalʊ, Bashɩɖɩ kakoloji asǝbaka nɩ. Ʊwalʊ ɖe nɩ na gɩ wa asǝ atǝn alǝ atɩgɩkrǝ anii kaŋyɩɩ kʊceu kaalei. Aɖʊwaa atʊ mbaɖee gɩ ɖa GʊGʊ kaŋkulo nɩ na lee ntǝma ma, atʊŋɔn nɩ gɩ tɩ wa na ɩnawɩya baɖǝn. Laŋ na gɩ wala ŋkǝŋ na yɛɛ ɖaa gɩ sâra naa akǝl ɩnawɩya baɖe ma.

Ʊshilé ɖe na ba laa bɛrɛ mbaɖee ba nǝ ba ɖâ anii kagɩkrǝ kaŋyɩɩ kʊceu kaŋkulo nɩ ma. Ŋkulo nɖe n sǝba ntǝma gboo tɔɔ na gaja gaɖe halɩ n’ʊrɔŋ. Ɩŋɔrɔ ɩnyɩʊ n’ɩnyɩʊ nɩ ŋkulo nɖe n na lee ntǝma na shee atɩgɩkrǝ anii. Ama gɩ lee ɩwalʊ ɖaa akoo n’ʊɖǝn ma boŋo.

Mʊ nʊ ŋkulo nɖe n na lee na shee anii kagɩkrǝ ? N lee koŋkaarɩ na lee asǝŋsi na tǝŋǝtǝŋǝ gɩkrǝ ɖaa ɩ sim ba ŋɔ̂n jɩ naa gɩ ɖâ aske ʊtʊr nɩ ma.

Na gɩ sǝba na wala wala bʊkɔ́ɩ ŋkulo nɖe n na ri ʊwalʊ baa ʊpaŋa kʊboŋu nɩ ma, na shee Anii kǝbapi mbaɖee ba saa ma.

Ʊyɛʊ kaŋkulo katǝma ɩ ɖoo

Ɩ ta naa yɛ̂ɛ ɩ ŋǝ̂ bʊkɔ́ɩ ŋkulo nɖe n lee tɔɔ n’ʊwalʊ ʊsǝbaka halɩ akoo n’ʊɖǝn kʊja ma, kǝ̂ ma atɩya Ɩ tɩɩ ŋǝ̂ atatǝma ɖe kɩɖǝn.

groupe_recherche_013__mois_et_jours

groupe_recherche_018_moyens_transport

groupe_recherche_021_ponctuation

groupe_recherche_023_ustensiles_traditionnels

groupe_recherche_026_cours_eau

groupe_recherche_027_mots_anglais

groupe_recherche_030_geographie_clan

groupe_recherche_032_vetements

groupe_recherche_033_mots_divers_reunion13

groupe_recherche_034_mots_informatique

groupe_recherche_035_unites_mesure

groupe_recherche_036_chiffres_cardinaux_ordinaux

groupe_recherche_037_mots_divers_reunion15

groupe_recherche_038_justice

groupe_recherche_039_noms_villages

groupe_recherche_040_histoire

groupe_recherche_041_noms

groupe_recherche_042_acteurs_contes

groupe_recherche_043_mots_div_reunion16

groupe_recherche_044_sante

groupe_recherche_045_mesures_argent_traditionnels

groupe_recherche_046_mots_divers_reunion19

groupe_recherche_047_pays_Afrique

groupe_recherche_049_mots_divers_reunion21

groupe_recherche_50_mots_divers_reunion22

groupe_recherche_051_mots_dire

groupe_recherche_53_mots_divers_reunion24

N’ʊtʊr ma ! Na koŋkaarɩ ma ! Atɩgɩkrǝ ! Gɩ cê ŋyɩɩ !!!

Malookiya IBRAHIM INUUSA

Laisser un commentaire