Anii kagɩkrǝ kaŋyɩɩ kʊceu kʊyɛʊ Ʊlampǝl

Arɩsǝma afɔnɔ ‘aŋɔrɔ kulumi kaja ‘ʊshilé kulumi kʊja na gɩ ce Ʊlampǝl ashee anii kagɩkrǝ kaŋyɩɩ kʊceu. Bʊkɔ́ɩ bʊ lee kpatakɩɩ atʊceu ɖe ma na gǝŋ ʊpaɖʊpaɖʊ nɖee ʊ ɖa anii Ʊlampǝl kaja na Bashɩɖɩ kaja nɩ ma laŋ na gɩ ce ŋkǝŋ ʊshilé ɖe.

Gɩ kpa Ʊlampǝl ma, na gɩ ce ʊŋono BƱRAƖMA Karim agaɖu. A cam ka atʊ gɩsaná. Gɩ ta agaɖu ma, na gɩ ce abʊpá kaŋku mbʊmbɔnɔ [bibliothèque] nɩ atɩ lee ntǝma. Bɛrɛɩ na pɩ gɩ lee ntǝma nɖe ma na gǝŋ : atʊŋono BƱRAƖMA Karim, Ɖebora MƆRTƆN, IBRAHIM I. Malookiya, MƱŊKAƖLA Hafiisu nɖee a na lee ntǝma abʊpá kaafala gaɖe nɩ ma, n’Ʊlampǝl kaayarɩfala nɩ kǝbaŋono baɖǝn.

Ŋkulo n ɖa ntǝma nɩ Ʊlampǝl
Ŋkulo n ɖa ntǝma nɩ Ʊlampǝl

Ʊshilé ɖe gɩ lee atǝma tuutuuma ashee ʊfǝlufǝlu nɖee ʊ ɖa gɩsǝɖa na gɩlampǝla nɩ ma. Ntǝma nɖe n tɔɔ ɖaa awá ganaana [08 heures] ma, na gɩ ye yiɖe njɩ. Atǝma tuutuuma ɩ saa gɩ lêe ʊshilé ɖe ama tam k’a tɩ́ ɖa ashee atʊ na, aɖʊwaa ʊshilé ɖe ʊ fana n’ʊshilé nɖee Ʊlampǝl karɛ̀ abʊmbɔnɔ ɖǝn ayar abʊce kʊshilé. Ʊkonfumka ɩ pala ka ka gɩ tɩ́ sǝra aboŋo bʊkɔ́ɩ laŋ gɩ ce ma na. Ama gɩ wʊɖa aniya ashee ʊshilé ʊfɔlɩ, Ɖebora a ta kɔɔ tɩ́ pɩ̂.

Gaja ga tǝ̂ n’atʊ kʊshilé naa gɩ kɔɔ wâ Ʊlampǝl ashee anii kagɩkrǝ kʊyɛʊ.

Malookiya IBRAHIM INUUSA

Laisser un commentaire