Arɛ̀ abʊɖutǝwǝtǝwǝka kayɩɖa gɩfɔŋkrǝ nɩ

Ʊrɔŋ gaja 2013 kɩŋɔrɔ tǝb-n’ʊɖǝn ‘ʊshilé akoo-na-cɩɩnɩ kʊja, GʊGʊ agatǝnleeɖu gɩ lee ntǝma ayɛɛ arɛ̀ abʊɖutǝwǝtǝwǝka kayɩɖa ɩ ɖa atɩgɩkrǝ anii nɩ ma, na gɩfɔŋkrǝ. Ʊyɛʊ ɖe nɩ gɩ ŋǝ ayɩɖa ɖe ɖaa ɩ sim ma. Gɩ ta tɔɔ ɖaa ʊkɛɛshɩɩ ma, gɩ ri waa ŋkoŋko njɩ ba na yɩɖa na gɩfɔnɔ waa [thorax]. Naa ari waa, gʊsorlɔ kʊ ba na yɩɖa na gɩfɔnɔ waa [sexe masculin].

Ŋkulo nɖee n lee ntǝma ayɛɛ ayɩɖa ɖe na gɩfɔŋkrǝ ma, kafoto
Ŋkulo nɖee n lee ntǝma ayɛɛ ayɩɖa ɖe na gɩfɔŋkrǝ ma, kafoto

Gɩ ɖoo ŋkǝŋ ma, na gɩ yɛɛ ayɩɖa nɖee gɩ tɔɔ na gɩgɛɛshɩkrǝ na yɩɖa n’anii ma. Gɩ tɔɔ waa, baasʊkʊrʊ na ba na yɩɖa na gɩgɛɛshɩkrǝ waa [bicycle]. Naa naa yɩɖa sukuru na gɩgɛɛshɩkrǝ waa [school]. Bɛrɛɩ ba lee ntǝma nɖe ma na gǝŋ ataya GƆMƆ Yaakubu Sarabaa, atʊŋono AFO KOSIŊKAŊ Fuuɖu, IBRAHIM INUUSA Malookiya na ƖSA ASIS Rahaman.

Rahaman ƖSA ASIS

Laisser un commentaire