Ŋyofotala kʊpɛmpɛŋʊ atǝgatǝnleeɖu

Atɩŋyofotala nɖe kaŋkǝmǝ
Atɩŋyofotala nɖe kaŋkǝmǝ

Bɔkɔɩ ʊɖǝn na gǝŋ gɩ pɛmpɛŋɛ atɩŋyofotala apele njɩ ɩkashɩ ma. Ɩ ta ŋǝ njɩ nnyǝmǝ, n ɖa ayiɖoo na aɖʊwaa bʊŋǝ bʊnyɩʊ bʊ n na lee n’atǝma. Nlaŋ na gɩ na lee ataGʊGʊ kabɔ, ɩ ta lee ɖaa ɩfoto mana n’ʊŋɔn gɩ na nyaʊ apara, ba na yɩɖa waa [mise en pages] ma.

Ŋyofotala nɖe, bʊkɔɩ laŋ n cǝm ʊlou ma na gǝŋ waa, gɩ tɩ sǝra anyaʊ kabʊŋǝ bʊɖe laŋ, ayɔkɔ ɩ arɛ̀ a lêe na ntǝma ma, kaku ; naa alee ɩ ɩ bɔ̂ɖɔ arɛ̀ a naa ŋǝ gɩshɛbʊ. K’a kɔɔ na ɖʊ̂ agʊlɔ ɩshɛɩ ɖaa ɩ ta lee gaŋǝ gaɖɔŋkɔnɔ laŋ ɩ na jǝba ma na.

Mʊstafa ISIFU SƱMAANƱ

Laisser un commentaire