Ʊshilé nɖee gɩ ɖʊ atablɔg gbagbaraa ma, kafoto

Afɔnɔ ‘aŋɔrɔ 11 kaja ‘ʊshilé 25 kʊja na gɩ ɖʊ atablɔg gbagbaraa ɛntɛrnɛt laŋ. Ɩ ta kîɖe blɔg nɖee a lee ʊshilé ɖe kaja ma, ɩ tɩɩ ŋǝ̂ bɛrɛɩ ba pɩ atǝgatǝnleeɖu naa gɩ man aɖʊ atablɔg gbagbaraa ma, bayɩɖa. Bɛrɛ baɖe kpataa apele na GʊGʊ kaŋkulo, foto nɖee gɩ man alaa ŋkulo kaja ma, ʊni na gɩ na faŋa anyɩn atɩya.

Ŋkulo kafoto ʊshilé nɖee atablɔg a ɖa gbagbaraa
Ŋkulo kafoto ʊshilé nɖee atablɔg a ɖa gbagbaraa

Ɩ lee ʊciŋkǝrka páá ashee atʊ. Aɖʊwaa bɛrɛ mbaɖee ba na lee n’atʊ ntǝma, na kal n’atʊ afaŋa ɩsoŋsono ma, kǝbaɖǝn pɩ gǝŋ. Laŋ na gɩ sɔlɔ gɩ ɖʊ̂ bafoto gboo. Ɩ ta naa yɛ̂ɛ ɩ ŋǝ̂ GʊGʊ kaŋkulo kǝbɛrɛ bayɩɖa, pǝ̂kɩl ma atɩya Ɩfoto kaŋku 2 ; ɩ tɩɩ ŋǝ̂ arɛ̀ baa apaŋa afoto. Ɩ ta pǝ̂kɩl balaŋ gɩɖǝnɖǝn, ɩ tɩɩ naa ŋǝ̂ ayɩɖa ɖe.

Hakiimu ATI KALAM

Laisser un commentaire