Atɩjeɖu Penesul kaatǝnsapɩ [arrondissement] kapá nɩ

Gakoloŋ GʊGʊ kaŋkulo n lee koŋkaarɩ ace ɩwalʊ ɖe ɩŋunii : Gɩ ce Boɖi, Saramaŋga, Pɛnɛlaŋ, Naagayili, Koɖowar na Bayaakʊ kapá nɩ.

Ɩɖe lee ʊciŋkǝrka ashee apá kakulo kǝbaŋono ɖaa gɩ na lee koŋkaarɩ na shee atɩgɩkrǝ kaŋyɩɩ kʊceu ma. Ba cam atʊ gɩshɛbʊ.

Ɩwalʊ ɖe gɩ na ce ma, gɩ wʊɖa ʊwǝlǝ nɖee gɩ na shee apá ɖe ɩŋunii  nɩ ma.

2014_04_24_SZ_sorties_congres
Gɩ cam ʊwǝlǝ Saramaŋga kʊwalʊ nɩ

Ʊwǝlǝ nɖee gɩ shee ma, ʊ noo :

« Atǝbana n’atǝbaya, atǝbaŋono, atǝbasoro, atǝbapal, baŋono, bayarɩ, gɩ tɩ shee anyɩn nsala.

N’ʊciŋkǝrka na gɩ yiɖe anyɩŋyɩɩ ʊrɔŋ kʊshilé na yɛɛ gɩ lêe atɩgɩkrǝ kafaawɩɩ.

Ʊrɔŋ ɩkrǝ tuutuuma ɩ ɖa awʊɖa kʊŋɔn kambʊpa ba na yɩɖa gɩfɔnɔ nɩ wàà [orthographe] ma, na gɩ pɩ gɩ fâŋa baa aŋa wàà, atɩgɩkrǝ anii gboo gɩ wʊɖa kaŋja mbʊpa nɖee n naa pâla gɩ naa sǝ̂ra na ŋɔn atɩgɩkrǝ gɩshɛbʊ arɛ̀ a yɔ̂ atʊr atɩ kaashɩ.

Gani kaŋkǝm atɩgɩkrǝ gɩ wʊɖa bʊlinyaʊka na kɩmaana kambʊpa ba na yɩɖa gɩfɔnɔ nɩ wàà, [dictionnaire] ma.

Gɩ tɩ yala bʊlitʊrka kabʊpa ɩjala asǝba n’ɩɖalaakoo. GʊGʊ kabɔ gɩ na para bʊmaŋkǝli laŋ anii kapá nɩ ma.

Ɩ ta cê ɛntɛrnɛtɩ laŋ ɩ tɩɩ ŋǝ̂ GʊGʊ kabɔ ŋkǝŋ, bʊlinyaʊka na kɩmaana kambʊpa, n’atǝgatǝnleeɖu kɩlaabaarʊ gɩ na yɩɖa wàà, blɔg ma.
Bɛrɛɩ ba na ŋǝ ɩ ŋkǝŋ ma, ba yɔ galaŋ.

Atʊgʊyeeyee anii kapá nɩ, bʊlei bʊnyɩʊ bʊɖǝn bʊ ɖa  na lee atʊ nawɩya :
Gasǝbaka jɩ gǝŋ wàà, bɛrɛ ba tɩ taba atʊ wàà, abɔ gɩ na lee gɩsǝɖa nɩ ma, mʊ laŋ na ka gɩ na lee n’ɩkrǝ ɩsaaka na ?
Gɩ tɩ yɛɛ baa aŋa a yɔ̂ wàà, gɩkrǝ anii gɩ na lǝ ma, gɩ lee anii kapá ɩŋunii tɔɔ Ʊlampǝl halɩ Boɖi kɩkrǝ nɩ. Ama ʊyɛʊ nɩ na gɩ ŋǝ wàà, ba ta lêe faawɩɩ na gɩsǝɖa, anii kɩkrǝ ɩsaaka kǝbaja ba tɩ rǝŋǝ. Galaŋ na gɩ na lee abɔ na gɩsǝɖa ʊŋɔn nɩ. Ʊlǝu nɩ mpá baa mpaŋa n tɩɩ naa lǝ̂ kagɩja.

Galei ganyɩʊtaja jɩ gǝŋ wàà, atɩkaracɩ mana kǝ ba na ɖʊ ɩkashɩ na shee atɩgɩkrǝ kaŋyɩɩ kʊceu na. Galaŋ gɩ tɩ nyiŋǝ pɩ ba lêe koŋkaarɩ aɖʊ ɩkashɩ akaŋa n’atʊ atɩgɩkrǝ gɩ cê ŋyɩɩ awu ɖaa wáá ma. Gɩ kɔɔ tɩ lǝ na shee baŋono wàà, arɛ̀ nɖee a na yɛɛ a wʊ̂ɖa atabɔ ɖe ɩŋunii ma, miili banʊn (5000 F CFA) pɩ kɩtanɩ alaa GʊGʊ apala. Baŋono mbaɖee ba sɔlɔ wàà, ba tǝ ba naa kâl n’atʊ ma, ba shee atʊ bɩnɔmba mbaɖee ba na ŋɔn n’ɩwaseeka ŋyofotala laŋ, gɩ na yɩɖa na gɩfɔnɔ wàà [adresse électronique] ma.

Atɩga Martɛɛŋ n’akar Stɛfani kǝ ba sǝra apɩ na ma, ba tɩ shee anyɩn nsala. Gaja ga shêe baa aŋa laaɖa naa alama baa aŋa aŋŋuro atǝ na gaja gafɔlɩ.

Gɩ tɩ sala anyɩn. »

Stɛfani TSASKƐ

 

Laisser un commentaire