Gɩ jeɖe Penesul kaatǝnsapɩ kʊwalʊ

Gacalaɩ asiibi aŋɔrɔ anantaja ‘ʊshilé akoo-na-cɩɩnɩ kʊja, gɩ ce Penesul kaatǝnsapɩ kapá ɩŋunii kʊwalʊ, Penesul kaayifalfala nɩ. Ɩɖe tɩ lee ʊshiléɩ ba nǝ ba nyâʊ ɖaa ba nǝ ba naa sâra bapá kɩwalʊ ɩŋunii nɩ ma.

Ʊwalʊ ʊ sǝba ma, na ba sǝba ashee atʊ ʊwǝlǝ na gɩ kʊɖa ashee pɩ ɖaa atɩgɩkrǝ anii gɩ na ce ŋyɩɩ ma. Ɩ san na pɩ ɖaa GʊGʊ kaŋkulo n lee koŋkaarɩ ashee atɩgɩkrǝ kaŋyɩɩ kʊceu ma.

Na gɩ tʊr pɩ bʊkɔɩ bʊ pala gɩ na tɔɔ anii kʊŋɔn ʊɖɔŋkɔnɔ ma. Gɩ laa na faŋa pɩ wàà, gɩ lee ganɔ gaɖɔŋkɔnɔ kʊwalʊ na akpala tǝb-n’ɩnyɩʊ naa alǝ afana atɔɔ ʊŋɔn ʊɖɔŋkɔnɔ. Atɩwalʊ ɖe gɩ na wa ma, atapá anii ɩŋunii ɩ man ka alee ɩ. Atapá ɖaa Bashɩɖɩ, Penesul, Pɛnɛlaŋ, Koɖowar, Bayaakʊ, Ɖɛɛŋʊ, Ʊlampǝl, Naatutuŋgu, Kparakʊ na Kʊtɔnʊ. Ɩɖe lee atapá ɩŋunii kǝbɛrɛ mbaɖee ba cee lee anii kǝbaŋɔnka na kǝbatʊrka ma.

Gɩ bɔ bɔ n’atǝbawor naa atɩ lǝ afana wàà, ɩkrǝ ɩŋunii nɩ, ba ta naa lǝ̂ gɩsǝɖa, baa aŋa na a tɩ rǝŋǝ kaashɩ. Laŋ na gɩ na tɔɔ wàà, gɩ tɔ̂ɔ gɩsǝɖa aɖʊ atǝn ayɛɛ ʊŋɔn ʊɖɔŋkɔnɔ naa baa aŋa na a sǝ̂ra na tɩ kaashɩ ɖaa ba ŋɔn ma.

Na gɩ laa na faŋa pɩ wàà, baa apá ɩbʊmbɔnɔ nɩ na, ɩkrǝ kʊlǝu ʊ tɩ fǝlǝfǝlǝ ; ama ʊŋɔn ʊɖe lee ʊɖɔŋkɔnɔ ɖaa gɩfɔnɔ, gɩjaamakrǝ koo ɩŋgilɩshɩ ma.

Na gɩ nyiŋǝ pɩ wàà, ba jɩ̂ suuru gɩ lêe ganɔ gaɖɔŋkɔnɔ atɔɔ ʊŋɔn ʊɖɔŋkɔnɔ naa baa aŋa na a naa lǝ agɩkrǝ. Aɖʊwaa na k’ɩɩ kɔɔ na laakaarɩ naa atɔɔ ʊŋɔn ʊɖɔŋkɔnɔ na, ba tǝ ba pɩ̂ na gɩkrǝ gɩfɔlɩ ashee atʊ ; ɖaa gominantɩ a na lǝ wàà, ba tǝ ba fâŋa ɩkrǝ sukuru nɩ ma.

N’ atʊŋono IƉIRISU Sakarɩ Yaʊ a cam ʊwǝlǝ naa alaa afaŋa atʊ ɩnawɩya basǝbaka mbaɖee ba lee naa gɩ ye tɩ́ ŋǝ ŋyɩɖa “anii” ma. Ama kasáà ba tɩ́ lǝ atǝlǝ na bawor. Ɩ jɩ wàà, k’ɩ lee Basǝɖa banɖǝnɖǝn ba sǝ ka alaa anii kʊŋɔn na, naa ɩ lee atapá ɩŋunii ɩ man ka alaa ma, ɩ shee aɖe ɩkashɩ wàà, aɖe taa bɔ̂ bɛrɛ bɩlaakaarɩ ashee atɩgɩkrǝ anii kʊŋɔn ʊɖɔŋkɔnɔ. A lǝ gǝŋ aboŋo ma, n’a nyiŋǝ bawor wàà, baɖe ba câm ntǝma nɖe n’anyɛ ɩnyɩʊ.

IƉIRISU Sakarɩ Yaʊ a tɩ shee 'ʊwǝlǝ
IƉIRISU Sakarɩ Yaʊ a tɩ shee ‘ʊwǝlǝ

Ɩ san na GʊGʊ kaŋkulo ɖaa atǝbaŋono ba cam atʊ gɩshɛbʊ naa acam ntǝma n’anyɛ ɩnyɩʊ wàà, gɩ mân na lee ashee atɩgɩkrǝ anii kʊŋɔn ʊɖɔŋkɔnɔ ma.

Stɛfani TSASKƐ

Laisser un commentaire