Abʊpa nɖee ɩ na tǝŋǝtǝŋǝ atɩgɩkrǝ anii kʊŋɔn gɩshɛbʊ ma

Ɖoo SIL a kpa asǝ ma, n’a tɔɔ koŋkaarɩ ashee atɩgɩkrǝ kʊtǝŋutǝŋu. Bʊkɔɩ SIL a na wa na ma ma, aɖe tɩ ŋɔn na ɖʊ atǝn naa naa yɛɛ ɖaa gɩ naa ŋɔn atɩgɩkrǝ naa arɛ̀ a yɔ̂ atʊr gɩshɛbʊ ma. Gakoloŋ gaja 2014 kaŋɔrɔ 7 kaja nɩ na gɩ ɖoo n’abʊpa ɩriu nɖee ɩ na faŋa ɖaa atɩgɩkrǝ kʊŋɔn ʊ na sara ma. Abʊpa ɖe ɩ wʊɖa wàà, gʊsǝbaka, gʊnyɩʊtaja, gʊriutaja na gʊnantaja.

GʊGʊ kaŋkulo n ɖa atɩgɩkrǝ anii kabɔ ɩleeka nɩ
GʊGʊ kaŋkulo n ɖa atɩgɩkrǝ anii kabɔ ɩleeka nɩ

Ɩriu nɖee gɩ ɖoo na ma ma, na gǝŋ gʊsǝbaka, gʊriutaja na gʊnantaja. Abʊpa ɖe kaŋyɩɖa njɩ gǝŋ « Atɩgɩkrǝ anii kʊŋɔn ». Ɩ ɖa ʊyalʊ́ boŋo ; arɛ̀ a ta naa yɛ̂ɛ a shɩ̂, naa awa na GʊGʊ kaŋkulo karɛ̀ ɖǝn koo apɩ SIL kaatǝnleeɖu, a taa ŋǝ̂ ashɩ.

Hakiimu ATI KALAM

Laisser un commentaire