Gɩ tɩ tǝwǝ anii na Sʊwɛɖ kagɩkrǝ kantǝma

Gaja kotoku-banyɩʊ-na-tǝb-n’ɩnʊn yofo ‘aŋɔrɔ anʊntaja, aŋkul TSASKƐ Martɛɛŋ n’amʊ gɩ jeɖe atǝbasoro Sʊwɛɖ kampá mbʊmbɔnɔ nɩ ba na yɩɖa wàà, Stɔkhɔlǝm ma. Ba tǝlǝ akaŋa n’atʊ atǝwǝ ntǝma bʊlinyaʊka na kɩmaana kambʊpa anii na Sʊwɛɖ kagɩkrǝ ma [dictionnaire anii-suédois].

JOHANSƆN Ʊwǝ n’akar Lɩlǝmʊr ba lee ka ntǝma nɖe n’atʊ, na gɩ ŋɔn bʊlei ɩshɩnʊn (100) ʊshilé ɖe. Ɩ san n’atʊ ɖaa gɩ ŋǝ wàà, ntǝma nɖe kɩ n som páá na ma. Ba lǝ atʊ wàà, ba tǝ ba kâŋa n’atʊ alee ntǝma nɖe ɩŋɔrɔ ɩfɔlɩ nɩ gboo.

Gɩ pele Sʊwɛɖ kagɩkrǝ kabʊlei ɩshɩnʊn (100) ʊshilé ɖe
Gɩ pele Sʊwɛɖ kagɩkrǝ kabʊlei ɩshɩnʊn (100) ʊshilé ɖe

Gɩ tɩ sala anyɩn na lǝ wàà, Gaja ga shêe laaɖa ma !

Atɩgɩkrǝ ! Gɩ cê ŋyɩɩ !

Stɛfani TSASKƐ

Laisser un commentaire