SIL a cam basana

Atalaata ‘afɔnɔ ‘aŋɔrɔ tǝb-n’ʊɖǝn kaja ‘ʊshilé akoo-n’ɩnan kʊja na SIL a cam basana akulo ɩnyɩʊ. Japaŋ kǝbaja, nɖee a ɖa ataMɛɛrii nɩ ma, na Karɖɛr [CARDER] kaja n’atʊsoro ABUƉU Maliki a na lee ntǝma Mɛɛrii ma, ba sǝba ka akpa. Ba kpa ma, gɩ toŋo pɩ afaŋa atatǝma kaku afǝlǝ fǝlǝ, naa afaŋa pɩ abɔ nɖee SIL kaŋkulo n lee n’atɩgɩkrǝ anii ma. Gani kaŋkǝm na basana baɖe n’atǝbasoro Rahaman na Rahina ba man asǝ atǝn atʊr atabʊpa ɩjala.

Na ce ɖaa gakɔŋkɔŋɔ̀ gapǝlmǝ ma, na yofo nɖee a ɖa Ʊlampǝl kagʊja gʊsaʊ na kiɖe abʊpa kaŋku [Bibliothèque] ma, n’ayifala ba na yɩɖa wàà, MƱŊKAƖLA Hafiisu ma, ba taa bawor akpa. Na ba man asǝ alee faawɩɩ na baa aŋa na a faŋa ʊwor agʊlɔ na bʊkɔ́ɩ a na lee ma. Ɩ lee cei ma, na ba man ajɩ ʊjɩʊ. Ba jɩ ʊjɩʊ aɖur ma, na baa aŋa a cam ʊwor anɔmba, na gɩ kʊɖa kʊɖa ɖaa ntǝma n na sara atǝgatǝnleeɖu ma ashee pɩ.

Stɛfanii a toŋo pɩ atɩ faŋa atabɔ ɩŋunii kaaɖuɖaka kaŋku ; n’ʊpigii Lisa nɖee a ɖoo na Jaama kagʊsaʊ a ɖa Ʊlampǝl na kiɖe abʊpa kaŋku ma, a shɩ mbʊpa nɖee n na pala arɛ̀ a na yɔ ʊŋɔn n’ʊtʊr ma, gɩfɔnɔ nɩ [guide d’orthographe].

Amʊ na Hafiisu gɩ tʊr GʊGʊ kabʊsaʊ tapoolii kɩja ɩ bǝlǝbǝlǝ atɩntǝma kaŋku nɩ ma. Na n faŋa nɩ ɩkrǝ ɩfɔlɩ kabɔ gɩ kʊɖa n’anii ma. ‘Ʊcine ʊ kǝr na GʊGʊ kaŋkulo kantǝma n na lee ma. Bɛrɛ baɖe bʊjeɖu ʊ lee ʊciŋkǝrka ashee pɩ. Ɩ san na GʊGʊ kaŋkulo na mbaɖee ba na tʊr atɩlaabaarʊ Ɛntɛrnɛtɩ laŋ ma.

N’atʊ ma n’ʊjeɖu, ɩ kɔɔ lee ʊshilé ʊfɔlɩ.

Bʊtǝna bʊnan kɩtuuta
Bʊtǝna bʊnan kɩtuuta
Malookiya IBRAHIM INUUSA

 

 

Laisser un commentaire