Balʊgbaja bagooja Bashɩɖɩ

Atalaata ‘afɔnɔ ‘aŋɔrɔ tǝb-n’ʊɖǝn kaja ‘ʊshilé akoo-n’ɩnan kʊja gajaka jɩ gɩ ɖa atǝgatǝnleeɖu na lee atatǝma ; na Balʊgbaja ba ɖa Bashɩɖɩ ma, bagʊpayarɩ na nɖee ba na yɩɖa wàà, ƉIKANAKƐ Wahaabʊ ma, ba kpa. Bʊkpaʊ nɩ, gɩ cam pɩ gɩshɛbʊ ashee pɩ bʊɖusǝka. Ba sǝ atǝn boŋo ma, na ba sala atʊ naa alǝ atʊ wàà, baɖe bʊjeɖu ʊ lee ʊsoŋsono na.

Gʊbɔ kʊ baɖe ba pɩ na ma [invitation] ashee atʊ na yɛɛ wàà, asiibi ‘afɔnɔ ‘aŋɔrɔ tǝb-n’ʊɖǝn kaja ‘ʊshilé akoo-na-ganaana kʊja gɩ pɩ̂ atɩ kiɖe baɖe bagooja. Laŋ na baɖe ba pɩ ba lǝ̂ atʊ wàà, maa gɩ ta sǝ̂ra ace, ɩ tɩɩ lêe ʊciŋkǝrka ashee baɖe. Aɖʊwaa, nsǝbaka njɩ gǝŋ baɖe ba na yɛɛ ba lêe Bashɩɖɩ ma. Laŋ na baɖe ba pɩ.

Na gɩ cam bagʊbɔ naa alǝ pɩ wàà, gɩ rǝŋǝ gɩ tɩ gɩ lǝ̂ atǝbawor naa ayɔ mbaɖee ba sǝ̂ra ace ma. Kagɩteŋshile jɩ gɩ lǝ atǝbawor, ama Malookiya, Rahaman na GʊGʊ kanɖiyar Martɛŋ na akar Stɛfanii n’ayifala afɔlɩ ba na yɩɖa wàà Armin ma, gɩ ce ka gooja ɖe.

Gɩ kpa ŋkǝŋ ma, ba shee atʊ gaɖusǝka na gɩ sǝ akiɖe ɖaa ba na kǝ baja gooja ma. Bʊkɔ́ɩ bʊ fǝlǝ na bafǝlanɖɩja baja ma na gǝŋ wàà : baɖe ba na kǝɖa bawor pɩ gʊyo gʊɖǝn kɩlǝlǝmǝ ɩnyɔŋkǝrka, k’ɩ lee n’ɩbɔlʊ ɖaa Bafǝlanɖɩja baja ma na.

Balʊgbaja bagooja
Balʊgbaja bagooja

Asiibi ɖe gboo a lee ka ʊshilé nɖee n yɔ wàà, Balʊgbaja ba tɩ kǝ gooja gboo ma. Apala Bafǝlanɖɩja banɖǝnɖǝn na n yɔ na gooja. Laŋ na gɩ kiɖe gooja ɖe kʊsǝbʊ halɩ kʊboŋu, naa aye shɛʊ. Gɩ laa ɩfoto asʊ̀rá asʊ̀rá. Ɩ san n’atʊ gboo ɖaa gɩ ŋǝ Balʊgbaja baɖaɖaa ma. Ɩ sim arɛ̀ baa apaŋa na a rî aɖaɖaa naa bapi mbaɖee ba tʊ ŋkǝm ma, ba sǝ̂ra ayɔ babaya babʊmbɔnɔ bɩɖaɖaa.

Malookiya IBRAHIM INUUSA

Laisser un commentaire