Ɖaɖaa kayɔkɔloka kambʊpá

Tam ɖǝn nɩ na SIL Bashɩɖɩ kaŋkulo nɩ kǝbɛrɛ ba lǝ wàà, baɖe ba tɩ yɛɛ ba lêe abʊpá ɩtʊrka ɩjala. Baa aŋa a lǝ bʊkɔ́ɩ kambʊpá a na yɛɛ a lêe ma. Ŋkǝŋ na IBRAHIM INUUSA Malookiya a lǝ wàà, aɖe taa lêe ɖaɖaa kayɔkɔloka kanja. A sǝba ma, aɖe tɩ ŋɔn bʊkɔ na kaŋyɩɖa, bʊkɔ na kaŋyɩɖa. Ɩ tɩ́ lee ma, n’a ŋǝ ʊwalʊ ɖǝn kʊshilé ʊsǝbaka nɩ Bashɩɖɩ ba ɖoo n’aŋoŋyɔkɔ ɖe kɩɖǝn afaŋa bɛrɛ ma, n’a laa ɩ foto. Ba yɩɖa kayɩɖa ma, n’a cam aŋɔn aɖʊ gʊbɔ nɩ. Ʊshilé ʊfɔlɩ n’a ce atana Raamatu ba na yɩɖa wàà, Kpeinyaa ma sul, atɩ lee na nɩ ayɔkɔ ɖe kafaawɩɩ. Ŋkǝŋ na ʊni a tǝm ba pɩ na kɩɖǝn na Falagarɩ ; na Malookiya agɩlopí gɩ ŋǝ nɖee ɩ saa ma, Kolomi kʊwalʊ nɩ, n’ayar sul.

A kpa ma, n’aɖe n’atana Stɛfani ba sǝ aceu ɩ kpataa naa naa ŋǝ wàà, maa ba ta tɔ̂ɔ ayɩɖa ɖe naa akʊɖa ɖaa ba na sara naa aye lee kabʊkɔ ma, na bʊkɔ́ɩ ba na lee na bʊ ma, ɩ tɩɩ cǝ̂m. Na ba tɔɔ gǝŋ, naa alaa ayɔkɔ ɖe kanɖee ba ŋǝ ma, foto. Amʊ ISIFU SƱMAANƱ Mʊstafa n kiɖe ka ayɔkɔ ɖe alaa ɖʊ gʊbɔ gʊfɔlɩ laŋ. Bʊkɔ́ɩ kǝ bʊ kɔɔ ɖa na, naa ba kʊɖa kanɖawa ashee amʊ ma, amʊ n saŋ laa.

Ɩ tɩ́ lee ma, n’ʊshilé ɖǝn, ʊyɛʊ kaŋkulo kʊwalʊ ɖǝn nɩ SIL kaatǝnleeɖu na gɩ ɖoo n’ayɔkɔ ɖe gɩ laa ma, na kʊŋɔn afaŋa baŋono ba kîɖe ɩ ta jɩ̂ wàà, ɩ ɖoo ɩ gasono. Gɩ lee ɩɖǝn kaɖeiɖei, naa atǝrǝtǝrǝ ɩɖǝn. Nɖee gɩ tǝrǝtǝrǝ ma, na n pɛmpɛŋɛ alaa afaŋa pɩ kpaarɩ na ba lǝ wàà, ɩ sǝ. Kaŋkǝm na gɩ tɔɔ ʊpɛmpɛŋʊ ʊŋunii ŋyofotala laŋ, aɖʊ ɩfoto na kʊŋɔn kpaarɩ ɩ man aɖa.

Ɖaɖaa kagʊbɔ ŋgʊɖe
IBRAHIM INUUSA Malookiya na ɖaɖaa kagʊbɔ ŋgʊɖe

Gʊbɔ gʊɖe gʊ lee aleheeri kagʊbɔ kʊ ashee atʊ nnyǝmǝ kǝbapi na mbaɖee ba tɩ́ pɩ̂ gacǝŋkǝm ma ; aɖʊwaa k’ɩ sim ɖaɖaa kayɔkɔloka ɩ nara na. Gʊbɔ gʊɖe gʊ ɖa ʊyalʊ́ SIL Bashɩɖɩ kaatǝnleeɖu ɩɖalɩsɔɔkulumi (700 F CFA). Ɩ ta cê ɛntɛrnɛɛtɩ laŋ gboo, ɩ tɩɩ sǝ̂ra aŋǝ kʊ atʊr. Ɖaɖaa kayɔkɔloka kambʊpá

Mʊstafa ISIFU SƱMAANƱ

 

 

 

Laisser un commentaire