Naagayile kʊwalʊ

Aɖɩtɛnɛɛ afɔnɔ ‘aŋɔrɔ anantaja ‘ʊshilé tǝb-n’ɩkolom kʊja, gaja ɩkotoku-banyɩʊ-na-tǝb-na-ganaana na gɩ ce Naagayile kʊwalʊ. Ɩɖe lee atǝbɛrɛ banyɩʊ na ŋkulo kaanɔ.

Gɩ kpa ma, na gɩ ce gafalaɩ nɩ gɩ yɔ ma atɩ rgǝ, anyaʊ abɔ atoŋo aɖoo na ma na. Ʊwalʊ nɖee laŋ gɩ ce ma, kǝ ba kana sǝba nɩ na, na gɩ kpa n’ɩfala ayala naa aye ce tam nɖee ba sǝba ma ; ɩɖe lee gayifalfala nɩ na gǝŋ.

Naagayile kaayifalfala nɩ
Naagayile kaayifalfala nɩ

Gɩ kaŋa na pɩ asǝ, ayala ɩbii kabɔ ɩnyɩʊ na ba ye shee atʊ ʊwǝlǝ gɩ faŋa baa aŋa ayɔkɔ ɩfɔlɩ nɖee laŋ gɩ ce ma. Ɩni nɩ gǝŋ abʊpá ɩfɔlɩ n’ɩcǝpǝrʊ ɩjala nɖee arɛ̀ a na sǝra acam aɖʊ agɩnyipi atǝncacaʊ kagɩja nɩ naa aye tʊr ma. Gɩ faŋa baa aŋa gǝŋ ma, na gɩ kǝ ashee pɩ ba rǝŋǝ naa ba shêe balɔ ɩjá wàà, ɩ lafʊ ɖa gǝŋ. Gɩ boŋo ma, na gɩ yʊga pɩ bʊbʊkǝli naa aye shɛʊ.

Gɩ ta ŋkǝŋ ma, na gɩ ce gʊpayarɩ agaɖu naa awa n’ʊpur. A ta cam atʊ gɩshɛbʊ, na gɩ ye lee atɩgɩkrǝ anii kʊŋɔn, kʊtʊr na kabaamʊ nɖee ɩ ɖa ma, kafaawɩɩ na nɩ naa aye shee nɩ gʊyà agʊjɔɔ. Abɔ ɩfɔlɩ n’atatǝma gɩ lee gaja gapǝlmǝ nɩ ma, kʊtam kambʊpá [rapport]. Gaja ga tǝ̂ n’atʊ gajɩfɔlɩ.

Mʊstafa ISIFU SƱMAANƱ

Laisser un commentaire