Apǝrǝ caacaa kɩja ɛntɛrnɛɛtɩ laŋ

Arɩsǝma afɔ́nɔ̀ ‘aŋɔrɔ kulumi kaja ʊshilé akoo kʊja gaja kotoku-banyɩʊ-na-tǝb-na-ganaana na SIL kʊga ʊsǝmprǝ, Stɛfani, a sǝba na ɖʊ anii kapǝrǝ ɛntɛrnɛɛtɩ laŋ na shee anii kasamaa aŋunii nɖulinya nɩ. Anii kʊpi baa apaŋa ʊ ta naa yɛɛ a ŋǝ̂ apǝrǝ ɖe akǝ arǝŋǝ, ɩ ɖa YuTuub laŋ ɛntɛrnɛɛtɩ nɩ.

Apǝrǝ anii YuTuub laŋ

Ɩ ta kpâ ncǝn, kǝ ma ŋyɩɖa « Anii kaɖaɖaa ». Ɩ tɩɩ ŋǝ̂ apǝrǝ n’atɩgɩkrǝ anii.

Apǝrǝ ɖe ɩ lee caacaa kapǝrǝ nɩ bɛrɛ ba cǝ alʊwaatʊ nɖee ataya ʊŋono GƆMƆ Yaakubu a ci ma na. Ɩ lee koŋkaarɩ nɖee a lee gɩkrǝ anii laŋ ma na.

Na gʊtɔ gʊɖʊka ma.

Aŋɔnka : BABABOƉƖ SAALIFU Nuhum

Nuhum BABA BƆƉƖ SAALIFU