Jeneral Abaas ‘ʊjeɖu SIL kaatǝnleeɖu

Aɖɩtɛnɛɛ afɔnɔ ‘aŋɔrɔ kulumi kaja ‘ʊshilé tǝb-n’ɩnan kʊja na, atʊŋono Jeneral ALƐ IBRAHIM GOMINA Abaas a jeɖe atʊ SIL kaatǝnleeɖu. Kʊshilé ɖe gɩ cam nɩ ɖaa ɩ sim ma, naa afaŋa nɩ biroo n’atatǝma kayɔkɔloka, na ɖaa gɩ na sara naa atabɔ ɩ ye ɖôo ma. A lee arɛ̀ nɖee a sɔlɔ gɩkrǝ naa asɔlɔ wàà, gɩ cê ŋyɩɩ  ma, na ɩ san na nɩ páá ; a nyiŋǝ ashee atʊ. Kaŋkǝlǝ́ atʊ gɩ ɖa atabʊpa ɩjala kʊleu nɩ. Ŋkǝŋ na a lǝ wàà , gɩ ta bôŋo, gɩ wâla ɩŋunii gɩɖǝnɖǝn ashee aɖe a shɩ̂. Gɩ tɩ shee ʊŋono ɖe nsala, na nyiŋǝ ŋŋuro nlaŋlaŋa na shee nɩ n’abʊŋʊma. Gaja ga tɩ̂ pɩ alaafɩya.

Ʊŋono Jeneral Abaas 'ʊjeɖu
Ʊŋono Jeneral Abaas ‘ʊjeɖu

 

 

 

 

 

 

 

 

Mʊstafa ISIFU SƱMAANƱ

 

Laisser un commentaire