Baa tam apaŋa, gʊtɔ gʊ tɩ kpǝr awu nɖi.

boy face

Asheeka : TSASKƐ Martɛɛŋ Ŋkɔ́lɩ nɖe n tɩ fǝlǝ baɖǝn bʊyɩɖʊ nɩ: Gʊtɔ k’ʊʊ na kpǝr awu nɖi na. Kaashɩ na gǝŋ wàà : x Français : L’oreille est toujours plus grande que la tête. Signification : La vie peut Continuer la lecture Baa tam apaŋa, gʊtɔ gʊ tɩ kpǝr awu nɖi.

Gʊyoɩ gʊ wʊɖa abɔ ma, kaamana jɩ ʊ sǝ, akafǝmǝ k’ɩ kʊ na, gʊkɔnɔ kaamana jɩ á sǝ̂ naa akafǝmǝ ɩ kʊ̂ aa ?

Continuer la lecture Gʊyoɩ gʊ wʊɖa abɔ ma, kaamana jɩ ʊ sǝ, akafǝmǝ k’ɩ kʊ na, gʊkɔnɔ kaamana jɩ á sǝ̂ naa akafǝmǝ ɩ kʊ̂ aa ?